Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliği

Kategori: Makaleler | Okunma: 7161

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan
R.G. Tarihi : 16/03/1995
R.G. Sayısı : 22229

BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, özel radyo ve televizyon kuruluşlarının uyması gerekli asgari idari ve mali şartlarla yayın alanı, yayın saat ve süreleri ile yayın lisansının, yayın istasyonlarının ve şebekelerinin bir üçüncü kuruluşa devrine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Hukuki Dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 13/04/1994 tarih ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 30 uncu ve ilgili diğer maddeleriyle 3984 sayılı Kanuna 15/05/2002 tarih ve 4756 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle eklenen Ek 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kavramlar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

Üst Kurul : Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu;
Kuruluşlar : Kanun kapsamında faaliyet gösteren anonim şirket şeklinde kurulmuş radyo ve televizyon kuruluşlarını, Yabancı Sermaye: Yabancı ülkelerin vatandaşlığına haiz olan gerçek kişiler ile bu ülkelerde teşekkül etmiş tüzel kişilerin hisse almaları veya ortak olmaları için konvertibl para cinsinden getirdikleri nakdi veya ayni sermayeyi, Radyo İşletmesi: Radyo yayını yapacak olan bir radyo vericisinin işgal edeceği frekans alanını kullanan işletmeyi, Televizyon İşletmesi: Televizyon yayınını yapmak üzere bir televizyon vericisinin işgal edeceği frekans alanını (kanalı) kullanan işletmeyi, Kanun: 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunu, Devreden Kuruluş: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun yayın lisansı verdiği ve bu lisansı, yayın istasyonlarını ve şebekelerini Üst Kurulun izniyle bir üçüncü kuruluşa devreden kuruluşu, Devralan Kuruluş: Radyo ve Televizyon yayını yapmak amacıyla, devreden kuruluştan yayın lisansını, yayın istasyonunu ve şebekelerini devir alan ve mevzuatın aradığı idari, teknik ve mali yeterlilik şartlarını taşıdığı anlaşılan bir üçüncü kuruluşu, Devir Sözleşmesi: Yayın lisansını, yayın istasyonlarını ve şebekelerini devreden kuruluş ile devralan kuruluş arasında akdedilen noter onaylı ve Üst Kurulun incelemesine tabi sözleşmeyi, İlişiksizlik Belgesi:Devreden kuruluşun idari, mali, hukuki, cezai bakımlardan Üst Kurula olan vecibelerini yerine getirdiğini tevsik eden, böylelikle Üst Kurul ile hiçbir ilişiğinin kalmadığını gösteren ve Üst Kuruldan alınan belgeyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM : Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Kuruluşu

Kuruluş Şartları

Madde 4 - Türkiye'de kurulacak özel radyo ve televizyon kuruluşlarının;

 1. Anonim şirket statüsünde ve münhasıran 3984 sayılı Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen konularda iştigal etmek üzere kurulmuş olması,
 2. Ödenmiş Sermayelerinin, ULUSAL TELEVİZYON   2008 yılı ödenmiş sermaye   8.320.435-YTL
  BÖLGESEL TELEVİZYON   2008 yılı ödenmiş sermaye   1.386.739-YTL
  YEREL TELEVİZYON
  İlçe nüfusu 25.000 e kadar olan yerleşim birimlerinde:
  2008 yılı ödenmiş sermaye   101.694-YTL
  İlçe nüfusu 25.001-100.000 arası olan yerleşim birimlerinde:
  2008 yılı ödenmiş sermaye   138.674-YTL
  İlçe nüfusu 100.001-500.000 arası olan yerleşim birimlerinde:
  2008 yılı ödenmiş sermaye   242.679-YTL
  İlçe nüfusu 500.000 den fazla olan yerleşim birimlerinde:
  2008 yılı ödenmiş sermaye   340.906-YTL
  ULUSAL RADYO   2008 yılı ödenmiş sermaye    1.011.164-YTL
  BÖLGESEL RADYO   2008 yılı ödenmiş sermaye   242.679-YTL
  YEREL RADYO
  İlçe nüfusu 25.000 e kadar olan yerleşim birimlerinde:
  2008 yılı ödenmiş sermaye   50.000-YTL
  İlçe nüfusu 25.001-100.000 arası olan yerleşim birimlerinde:
  2008 yılı ödenmiş sermaye     50.000-YTL
  İlçe nüfusu 100.001-500.000 arası olan yerleşim birimlerinde:
  2008 yılı ödenmiş sermaye   52.000-YTL
  İlçe nüfusu 500.000 den fazla olan yerleşim birimlerinde:
  2008 yılı ödenmiş sermaye 70.492-YTL' den
  az olmaması,
  - Radyo ve televizyon yayıncılığı faaliyetlerinin birlikte yapılması halinde, yayınların ulusal, bölgesel ve/veya yerel olup olmadıklarına göre, yukarıda yazılı miktarların toplamlarının dikkate alınması.
 3. Hisse senetlerinin:
  - Tamamının nama yazılı olması,
  - En az % 50'sinin nakit karşılığı çıkarılması,
  - İtibari değerlerinin 10 milyon lirayı geçmemesi,
 4. İmtiyazlı hisse senedi veya herhangi bir kişi lehine intifa senedi ihdas edilmemesi,
 5. Ortağı durumunda olan şirketlerin hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması (Sermaye Piyasası Kurulu bunların hamiline yazılı hisselerini nama yazılı hale getirmelerini ister.),
 6. Ana sözleşmelerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması, gerekir.

Kuruluş

Madde 5 - Anonim şirket olarak kurulacak özel radyo ve televizyon kuruluşları, Türk Ticaret Kanununda ve diğer kanunlarda aranılan şartları da yerine getirmek suretiyle tedrici veya ani şekilde kurulurlar.
Ancak, bunların hisse senetlerinin halka arzı için, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınmadan önce, Üst Kurulun onayının alınması şarttır.

Bir Anonim Şirketin Kurabileceği Radyo ve Televizyon İşletme Sayısı

Madde 6 - Bir anonim şirket en çok bir radyo ve bir televizyon işletmesi kurabilir. Ancak, yer veya uzaydaki, hareketli veya sabit her türlü radyo ve televizyon vericisi, aktarıcı, yansıtıcı ve güçlendirici cihaz ve sistemleriyle kablolu veya kapalı devre radyo ve televizyon sistemlerindeki çokluk, birden fazla radyo veya televizyon işletmesi anlamına gelmez.

Kurucu ve Ortaklarla İlgili Sınırlamalar

Madde 7 - Özel radyo ve televizyon kuruluşları olarak teşekkül eden anonim şirketlerin ortakları olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin:

 1. Siyasi Partiler, Dernekler, Sendikalar, Meslek Kuruluşları, Kooperatifler, Vakıflar, Mahalli İdareler ile bu idarelerce kurulan veya bu idarelerin ortak oldukları şirketler, iş ortaklıkları, birlikler, üretim, yatırım, ihracat, ithalat, pazarlama ve finansal kurum ve kuruluşları olmaması gerekir.
 2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis cezalarından biri veya yayın tehdidi ile para ve menfaat temini, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yalan yere şahadet, yalan yere yemin etmek, fuhşiyata teşvik, hileli iflas, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, istimal ve istihlak kaçakçılığı dışındaki kaçakçılık suçlarından biri ile veya devlet sırlarını açığa vurmak veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs, ideolojik ve anarşik eylemlere katılma ve bu eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babındaki, Devletin Şahsiyetine Karşı Cürümler ile aynı Kanunun 168, 311, 312 ve 313 üncü maddelerindeki suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 nci ve 8 inci maddelerindeki suçlardan ve 4422 sayılı "Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'nda yer alan suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekir.
 3. Aynı kuruluşta, bir ile üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihri hısımlık bağlarının bulunmaması gerekir.
 4. Her birinin kuruluştaki hisse miktarının kuruluşun ödenmiş sermayesinin % 20'sini aşmaması gerekir. Bu oranın hesaplanmasında, ayrı kuruluşlardaki bir ile üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarının ortaklık payları bir hissedar olarak değerlendirilir.
 5. Bir kısmının yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerden oluşması halinde, bunların getirdikleri yabancı sermaye payının kuruluşun ödenmiş sermayesinin % 20'sini geçmemesi ve bir başka özel radyo ve televizyon kuruluşuna ortak olması gerekir.
 6. Bir kısmının Türkiye'de gazete çıkaran gerçek ve tüzel kişiler ile basınla ilgili mevzuata göre gazete sahibi olanlardan oluşması halinde, bunların bir arada hisse miktarları toplamının kuruluşun ödenmiş sermayesinin % 20'sini aşmaması gerekir. Türkiye'de gazete çıkaran gerçek kişilerin, gazete çıkaran tüzel kişilerde ise pay sahibi olanların ve basın ile ilgili mevzuata göre gazete sahibi olanların, kendileri kuruluş ortağı olsun olmasın bir ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihri hısımlarının ortak olması halinde, bunların ortaklık payları bu bentte belirtilen oranın hesaplanması kapsamına dahil edilir.

Toplam Hisse Tutarı

Madde 8 - Özel radyo ve televizyon kuruluşları olan anonim şirketlere ortak olan gerçek ve tüzel kişilerin bu şirketlerdeki hisseleri toplamı % 20'yi geçemez. Bu hükmün uygulanmasında, hisse sahibinin bir ile üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihri hısımlarının hisseleri toplam olarak değerlendirilir.

Yurtdışında Yerleşik Gerçek ve Tüzel Kişiler

Madde 9 - Yabancı ülkelerin vatandaşlığını haiz olan gerçek kişiler ile bu ülkelerde teşekkül etmiş tüzel kişilerin hisseleri bir özel radyo ve televizyon kuruluşundaki ödenmiş sermayenin % 20'sini geçemez. Bu kişiler birden fazla radyo ve televizyon kuruluşuna ortak olamazlar.

Hisse ve Tesislerin Devri

Madde 10 - Özel radyo ve televizyon kuruluşları, yayın izni ve lisansını aldıktan sonra ortaklarında veya ortaklarının sermaye paylarında ödenmiş sermayenin % 10'unu aşan oranda meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Üst Kurula bildirirler. Ortaklarda ve ortaklık paylarındaki değişiklikler, Kanunda bu konuda hüküm altına alınan sınırlar içinde mümkündür.

Bir gerçek veya tüzel kişinin, ödenmiş sermayenin yüzde 10'unu temsil eden payları edinmesi veya bir kişiye ait paylarının bu oranı aşması sonucunu veren hisse devirleri ile bir kişiye ait payların bu oranın altına düşmesi sonucunu veren hisse devirleri Üst Kurulun iznine tabidir.

Kuruluşların hisse senetleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile bu Yönetmelik hükümlerine göre halka arz edilebilir.Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun yayın lisansı verdiği bir kuruluş bu lisansı, yayın istasyonlarını ve şebekelerini,Üst Kurulun izniyle, mevzuatın aradığı şartları taşıyan bir üçüncü kuruluşa devreder.

Devreden Kuruluş;

 1. Mali yükümlülükleri ile ilgili Üst Kuruldan alacağı İlişiksizlik Belgesini,
 2. Her türlü vergi borcu ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu prim borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alacağı belgeleri,
 3. Yayın kuruluşunun haberle ilgili birimlerinde çalışanların listesini,
 4. Devralan kuruluşla mutabık kaldığı devir konusunda (yayın lisansı, yayın istasyonları ve şebekeleri) yapılan devir sözleşmesini (Temlikname)

Üst Kurula ibraz etmekle yükümlüdür.

Devralan Kuruluş;

 1. Kanunun 29 uncu maddesinin "b" bendinde belirtilen amaçlar için kurulmuş, kuruluş ve hisse oranları bakımından bu maddedeki şartları taşıyan bir anonim şirket olduğunu gösteren belgeyi,"
 2. Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Kanal ve Frekans Tahsisi Şartları ve Bunlara İlişkin İhale Usulleri ile Yayın Lisansı ve İzni Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin "d" bendinde belirtilen kişiler için Ulusal Güvenlik Belgelerini,
 3. Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen ve lisans verilmesine esas teşkil eden belgeleri,
 4. Devreden kuruluşla mutabık kaldığı devir konusunda (yayın lisansı, yayın istasyonları ve şebekeleri) yapılan devir sözleşmesini (Temlikname),

Üst Kurula sunmakla yükümlüdür.

Devreden ve devralan kuruluşların yukarıda sayılan yükümlülükler ile Kanun ve ilgili Yönetmeliklerde aranan diğer şartları yerine getirmeleri halinde, Üst Kurul yayın lisansının devrine izin verir.

Sadece yayın lisansı devrinin söz konusu olduğu hallerde, yayın lisansını devralan kuruluş, kendi sistemleri ile yayınlarını sürdürebilmek için Üst Kuruldan yayın izni almakla yükümlüdür. Yayın izni almadan yapılan yayınlar izinsiz yayın kapsamında değerlendirilir ve bunlara 3984 sayılı Kanunun Ek Madde 2 hükmü uygulanır.

Devreden kuruluşun ödediği lisans ve yayın izni ücretleri ait olduğu dönem için geçerli olup, o dönem için devralan kuruluştan bu ücretler tekrar alınmaz.

Devir sözleşmesi noter onaylı olmalıdır.

Madde 11 - Yurt dışında Türkiye'ye yönelik yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarına Üst Kurul tarafından frekans, kanal ve kablo kapasitesi tahsis edilemez. Bunlara Türkiye'de vergi mükellefi olanlar tarafından ödenen reklam ve ilân bedelleri vergi matrahından düşülemez.

Yapılması Yasaklanmış İş ve İşlemler

Madde 12 - Belirli bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda ödenmiş sermayenin % 10'undan fazla hissesi olanlar Devletten, diğer kamu tüzel kişilerinden ve bunların katıldıkları teşebbüs ve ortaklıklardan herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak üstlenemezler, menkul kıymetler borsalarında muamelede bulunamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : TEŞKİLAT VE ORGANLAR

Genel Kurul

Madde 13 - Genel Kurulda ortakların sahip oldukları her pay için bir oy hakları vardır.
Genel Kurul toplantılarında sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip olan ortaklar ile Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeler, denetçiler ve birinci derecede imza yetkisine sahip olanlar vekil veya temsilci olarak oy kullanamazlar.
Hissedarlar adına vekil sıfatıyla kullanılabilecek oy hakkı hiçbir suretle % 20'den fazla olamaz.
Üst Kurul, kuruluşların genel kurullarında bir temsilci bulundurabilir.
Kuruluşların ana sözleşmelerinde yapılan değişiklikler ilân tarihinden itibaren 7 gün içinde Üst Kurula bildirilir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Hisse Sahipliği

Madde 14 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin her birinin şirket ödenmiş sermayesinin asgari % 1'ini temsil eden hisse senedine sahip olmaları ve bu hisse senetlerinin Üst Kurulun göstereceği bankalardan birine makbuz karşılığında yatırmaları mecburidir. Ancak, ödenmiş sermayenin % 1'i 200 milyon lirayı aşıyorsa fazlası aranmaz. Bu hisse senetleri bir borca karşılık gösterilemez terhin ve adına tevdi olundukları kişilerin yönetim kurulu üyeliği görevinden doğan mali sorumlulukları dışında haczedilemez.

Genel Müdür ve Yardımcıları

Madde 15 - Ulusal ve bölgesel düzeyde faaliyette bulunan özel radyo ve televizyon kuruluşlarının genel müdür ve yardımcılarının yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.

Denetleme Kurulu

Madde 16 - Ulusal ve bölgesel düzeyde faaliyette bulunan özel radyo ve televizyon kuruluşlarının denetleme kurulu başkan ve üyelerinin yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.

Sorumlu Müdür

Madde 17 - Özel radyo ve televizyon kuruluşları sunacakları yayın hizmetlerinin özellik ve önemini değerlendirerek bir veya birden çok sorumlu müdür bulundururlar.
Sorumlu müdür olarak görevlendirileceklerin:

 1. Türk vatandaşı olmaları,
 2. Ulusal ve bölgesel düzeyde faaliyette bulunan yayın kuruluşlarındakilerin yüksek öğrenim görmüş olmaları,
 3. İkâmetgahlarının Türkiye'de olması veya Türkiye'de devamlı oturmaları,
 4. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamaları veya kısıtlı bulunmamaları, gerekir.
 5. (Mülga: 3 Şubat 1999 tarih ve 23600 sayılı Resmi Gazete)

Sorumlu Müdürün Mesuliyeti

Madde 18 - Yayından doğan sorumluluk yayını yöneten veya programı yapanla birlikte sorumlu müdüre aittir. Bu hüküm yayın kuruluşunun 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanundan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
Ancak, şirketi idare ve temsile yetkili kişiler, sorumlu müdürün incelemesinden geçmeden veya rızası hilafına bir yayına karar vermişlerse, bu gibi hallerde sorumluluk yayına karar veren söz konusu kişilere geçer.
3984 sayılı Kanunun 25' inci maddesinin ikinci fıkrası ile 27 ve 28 inci maddeleri gereğince yapılan yayınlardan sorumlu müdür mesul tutulamaz.

Yayın Denetim Kurulu

Madde 19 - Özel radyo ve televizyon kuruluşları yayınlarının 3984 sayılı Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmeliklerde öngörülen ilke, kural ve yükümlülüklere uygunluğunu sağlamak üzere, kendi mensuplarından oluşacak en az 3 kişilik bir yayın iç denetim kurulu oluştururlar.

Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Haber Birimlerinde Çalışanlar

Madde 20 - Radyo ve televizyon kuruluşlarının haberle ilgili birimlerinde çalışanlar 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna tâbidir. Bu birimlerde çalıştırılacak basın kartlı personel sayısı, ulusal ölçekte yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarında 30 kişiden, bölgesel ölçekte yayın kuruluşlarında 6 kişiden, yerel ölçekte yayın kuruluşlarında merkezleri için 2 kişiden, ilçe veya daha küçük yerleşim birimleri için 1 kişiden az olamaz. Kuruluşların sadece radyo yayıncılığı yapmaları halinde haber birimlerinde çalıştırılacak basın kartlı personel sayısı yukarıdaki sayıların (1 kişiden az olmamak üzere) en az üçte biri kadar olacaktır.

Yayın Saat ve Süreleri

Madde 21 - Üst Kurulun ulusal yayın izni verdiği radyo ve televizyon kuruluşları, yayın izninin verildiği tarihten itibaren en geç ikinci yıl sonunda Türkiye yerleşim alanının % 70'ine yayınlarını ulaştırmak ve haftada asgari 80 saat yayın yapmak mecburiyetindedirler. Bölgesel yayınlarda bu süre asgari 56, yerel yayınlarda 28 saattir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 22 - Bu Yönetmelik gereklerinin yerine getirildiğini belirlemek üzere, kuruluşlar aşağıdaki hususları kanıtlayan bilgi ve belgeleri Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna sunacaklardır:

 1. Ortaklık ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir nüshası,
 2. Her bir kurucu ortak için Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,
 3. Kuruluşun unvanı, yayının mahiyeti, yayın ve idare merkezinin adresi,
 4. Şirketi idare ve temsile yetkili kişilerin ve sorumlu müdür veya müdürlerin kimlikleri ile imza sirküleri, uyruk ve ikametgahları,
 5. Ortakların kimlikleri, uyruk ve ikametgahları,
 6. Ödenmiş sermayenin % 10'undan fazlasına sahip kurucu veya ortak gerçek veya tüzel kişilerin, ortak durumunda olan ortaklıkların ödenmiş sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip gerçek veya tüzel kişi ortaklarının, Türkiye'de gazete çıkaran gerçek ve tüzel kişilerin, basınla ilgili mevzuata göre gazete sahibi olan ortaklardan ödenmiş sermayenin % 10'undan fazlasına sahip bulunanların ve bunların üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihri hısımlarının kimlikleri, uyruk ve ikametgahları yanında 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile 5680 sayılı Basın Kanunu hükümlerine tâbi faaliyetleri, ortaklıkları, hizmet veya iş ilişkilerine ilişkin açıklamalar,
 7. Yayın kuruluşuna ortak olmadığı halde, personel, araç, gereç, film, program ve benzeri ile katkıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin kimlikleri,
 8. Bu Yönetmelikte öngörülen veya Üst Kurulca gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler.

Bu bilgiler ilgili kuruluşlarca aynı süre içinde ayrıca mahallin en büyük mülki idare amirliğine de verilecektir.

Yukarıda sayılan bilgi ve belgelerde meydana gelecek değişikliklerin de (15) gün içinde Üst Kurula ve mülki idare amirliğine bildirilmesi gerekir.

Gerekli Koşulların Yitirilmesi

Madde 23 - Radyo ve televizyon kuruluşlarının bu Yönetmelikle öngörülen koşullardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya izin verildikten sonra bu koşullardan herhangi birini kaybetmeleri hallerinde, eksiklik uygun görülecek süre içerisinde giderilmediği takdirde, Üst Kurul yayın iznini iptal edebilir.

Kamunun Bilgisine Sunma

Madde 24 - Çeşitli kanunlarla öngörülen aleniyet ve mahremiyet hükümleri saklı kalmak üzere, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bu Yönetmelik hükümleri uyarınca edindiği bilgilerden gerekli gördüklerini Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tavsiye kararları doğrultusunda, görsel - işitsel medyada şeffaflığı sağlamak amacı ile Resmi Gazetede ilan edilmek suretiyle kamunun bilgisine sunabilir.

Miktarların Artırılması

Madde 25 - Üst Kurul ve Yönetmeliğin 4 üncü ve 14 üncü maddelerinde belirtilen miktarları her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan toplam eşya fiyat indeksinin gerektirdiği miktarda yeniden tespit ve ilan eder.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 26 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanununun ve diğer kanunların anonim şirketlere ilişkin hükümleri uygulanır.

Ek Madde 1 - Yayın kuruluşları;

Ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları denetleme kurulu başkan ve üyeleri, sorumlu müdürler, yayın denetleme kurulu elemanları ile unvanı ne olursa olsun haber, program ve teknik yayından sorumlu görevlilerinin; taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis cezalarında biri veya yayın tehdidi ile para ve menfaat temini, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yalan yere şahadet, yalan yere yemin etmek, iftira, suç tasnii ve resmi mercileri iğfal, müstehcen ve hayasızca yayın, fuhşiyata teşvik, hileli iflas, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, istismal ve istihlak kaçakçılığı dışındaki kaçakçılık suçlarından biri ile veya vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs, ideolojik ve anarşik eylemlere katılma ve bu eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babındaki, Devletin Şahsiyetine Karşı Cürümler ile aynı Kanunun 168, 311, 312 ve 313 üncü maddelerindeki suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 ve 8 inci maddelerindeki suçlardan ve 4422 sayılı "Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'nda yer alan suçlardan hüküm giymemiş olduklarını gösterir belgeleri, Yayıncı kuruluşun ortaklarından bazılarının tüzel kişi olması durumunda, yayıncı şirketin yönetim kurulunda bu tüzel kişi ortağı temsile yetkili kişiler hakkında da Ulusal Güvenlik araştırması yapıldığına ilişkin belgeyi, Ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, denetleme kurulu başkan ve üyeleri ve sorumlu müdürlerinde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde yerine geçecek kişilerin bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olduklarını gösterir belge ile Başbakanlıktan alacakları Ulusal Güvenlik Belgesini değişiklikten önce, Üst Kurula vermekle yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

Reklam ve İlan Bedellerinin Vergi Matrahından Düşülebileceği Süre

Geçici Madde 1 - Üst Kurul tarafından yayın izni verilip kendilerine kanal ve frekans bandı tahsis edilen radyo ve televizyonlara; yayına geçmeleri için kendilerine verilen süre sonuna kadar bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin son cümlesi tatbik edilmez.

Eksikliklerin Tamamlanması

Geçici Madde 2 - Kuruluşlar ana sözleşmelerini ve bu Yönetmelikte öngörülen hukuki, idari ve mali hususlarla ilgili diğer eksikliklerini Üst Kurula yapacakları frekans tahsisi veya ihaleye katılım başvurularından önce tamamlamak zorundadırlar. Bu hususu tamamlamayanların başvuruları işleme konulmaz.

Geçici Madde 3 - Üst Kurul tarafından yapılacak frekans ihalesine kadar, yayın kuruluşlarına başvuruları mukabilinde geçici rejim süresince kullandırılan yayın izni, 3984 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve bu Yönetmelikteki yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla,Üst Kurulun izniyle devredilebilir

Yürürlük

Madde 27 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28 - Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.