Radyo ve Televizyon Kuruluşları Kanal veya Frekans Tahsisi Şartları ve Bunlara İlişkin İhale Usulleri ile Yayın Lisansı ve İzni Yönetmeliği

Kategori: Makaleler | Okunma: 25808

RADYO VE TELEVİZYON KURULUŞLARI KANAL VEYA FREKANS TAHSİSİ ŞARTLARI VE BUNLARA İLİŞKİN İHALE USULLERİ İLE YAYIN LİSANSI VE İZNİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 10.03.1995
Resmi Gazete Sayısı: 22223

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR

AMAÇ

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, elektro magnetik dalgalar, kablolar, optik kablolar veya bunların birleşik kullanımı yoluyla radyo veya televizyon yayını yapmak amacıyla program üretmek, nakletmek, yayınlamak veya dağıtmak üzere bir istasyon veya şebeke kurulması ve işletilmesi için izin verilmesine ilişkin  kurallar ile Üst Kurula, yayın lisansı ve izni başvurusunda bulunan özel radyo ve televizyon kuruluşlarına kanal veya frekans tahsisi için gerekli şartları belirtmek ve bunlara ilişkin ihale usullerini düzenlemektir.

Dayanak ve Kapsam

Madde 2-3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmelik, esas itibariyle yurt içine yönelik olmak üzere;

 1. Genlik Modülasyonlu (AM), Uzun Dalga (LF) ve Orta Dalga (MF) radyo yayınlarını,
 2. Frekans Modülasyonlu (FM) Çok Kısa Dalga (VHF) radyo yayınlarını,
 3. VHF ve UHF bantlarındaki televizyon yayınlarını,
 4. Uydulardan doğrudan yapılan radyo ve televizyon yayınlarını,
 5. Uydular, MMDS, Kablo sistemleri ve bunların birleşiminden oluşan sistemler aracılığıyla dağıtımı yapılan radyo ve televizyon yayınlarını,
 6. Şifreli olarak (encrypted) yapılan ve şifre çözücü (decoder) cihazlarla izlenebilen yayınları
  kapsar.

Bu Yönetmelikte yer alan teknik kurallar yurt dışına yönelik radyo ve televizyon yayınlarına da uygulanır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte yer alan deyimlerden;

 1. Üst Kurul : 3984 sayılı Kanuna göre kurulmuş bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu,
 2. TGM : Ulaştırma Bakanlığı, Telsiz Genel Müdürlüğünü,
 3. ITU : Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication Union)'u,
 4. (Değişik:RG-22/01/2003-25001) Yayıncı : Kamu tarafından izlenmesi için radyo, televizyon program ve veri hizmetleri tertip eden ve ileten veya değişiklik yapılmadan ve tam olarak üçüncü tarafa iletilmesini sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
 5. Kanun : 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun'u,
 6. Azimut : Belirli bir yönün kuzey doğrultusuyla yaptığı ve saat dönme yönünde ölçülen açıyı,
 7. LF - Uzun Dalga (Low Frequencises) : 30 kHz ile 300 kHz arası frekans bölgesini,
 8. MF - Orta Dalga (Medium Frequencies) : 300 kHz ile 3 MHz arası frekans bölgesini,
 9. HF - Kısa Dalga (High Frequencies) : 3 MHz - 30 MHz arası frekans bölgesini,
 10. VHF - Çok Kısa Dalga (Very High Frequencies) : 30 MHz - 300 MHz arası frekans bölgesini,
 11. UHF (Ultra High Frequencies) : 300 MHz - 1,000 MHz arası frekans bölgesini,
 12. AM-Genlik Modülasyonu (Amplitude Modulation) : Bir elektriksel işaretin veya elektro magnetik dalganın genliğinin, gönderilmek istenen işaretin genliği ile değişmesi durumunu,
 13. FM - Frekans Modülasyonu (frequency modulation) : Bir elektriksel işaretin veya elektro magnetik dalganın frekansının, gönderilmek istenen işaretin genliği ile değişmesi durumunu,
 14. Program Kanalı : Ulusal, Bölgesel veya Yerel radyo veya televizyon yayını yapmak üzere bir yayıncı tarafından ve tek bir programın yayını için kullanılan yayın kanalı ya da yayın kanalları grubunu,
 15. Yayın Kanalı : Radyo veya televizyon yayını yapmak üzere bir verici veya aktarıcının işgal ettiği frekans alanını,
 16. Eş - Frekanslı Vericiler : Yerel osilatör frekansları uygun bir yöntemle birbirlerine kilitlenmiş olarak en çok 0,2 Hz farkla aynı frekansta yayın yapan ve aynı program kanalını yayınlayan birden fazla verici grubunu,
 17. Frekans Kaydırması (frequency offset) : Bir televizyon vericisinin görüntü veya ses taşıyıcı frekansının, eş veya komşu kanal girişimini (enterferans) azaltmak için, belirli kanal frekanslarından önceden belirlenmiş bir miktarda farklı olması durumunu,
 18. İstasyon (Radyo, Televizyon, Verici, Aktarıcı, Röle, Radyolink ve benzerleri): Radyo veya televizyon yayını yapmak amacıyla program üretmek, nakletmek, yayınlamak veya dağıtmak için gerekli sistem, cihaz ve donanım topluluğunun bulunduğu yeri,
 19. Kapsama Alanı : Bir verici istasyonundan yayınlanan radyo veya televizyon yayınlarının kabul edilebilir nitelikte alınabildiği alanı,
 20. Etki Alanı : Bir verici istasyonunun kapsama alanının dışında kalan, o istasyondan yayınlanan radyo veya televizyon yayınlarının kabul edilebilir nitelikte alınamadığı, ancak aynı bölgede başka vericilerin bazı frekanslarda kapsamasının etkilendiği alanı,
 21. Yayın Hizmeti : Elektro  magnetik dalgalar, uydu sistemleri veya kablolar vasıtasıyla yayınlanan işaret veya bilgilerin geniş kitleler tarafından alınabilmesi amaçlanan bir haberleşme hizmetini,
 22. DBS - Uydudan Doğrudan Yayın (Direct Broadcasting from Satellite) : Uydudan yapılan ve bireyler tarafından uygun anten ve alıcılar kullanılarak doğrudan alınabilen radyo ve televizyon yayınlarını,
 23. MMDS - Mikrodalga Çoklu Dağıtım Sistemi (Multi - point Microware Distribution System) : Birden fazla noktada radyo ve televizyon yayınlarının alınabilmesini sağlayan bir mikrodalga iletim ve dağıtım sistemini,
 24. Yayın İstasyonu : Bir yayın hizmeti yürütmek amacıyla gereken bir ya da daha çok sayıda anten, verici, alıcı ve diğer destek teçhizatından oluşan düzeneğin çalıştırıldığı yeri,
 25. Yayın Şebekesi : Farklı noktalarda bulunan ve aynı programı yayınlayan birden fazla vericiden oluşan bir yayın istasyonları topluluğunu,
 26. Yayın Alanı veya Hizmet Alanı : Yayın hizmetinin ulaşması hedeflenen bölgeyi,
 27. (Değişik:RG-22/01/2003-25001) Ulusal Yayın : Bütün ülkeye yapılan radyo, televizyon ve veri yayınını,
 28. (Değişik:RG-22/01/2003-25001)  Bölgesel Yayın : Birbirine komşu en az üç il ve en çok bir coğrafi bölge alanının asgari %70'ine yapılan radyo, televizyon veri yayınını,
 29. (Değişik:RG-22/01/2003-25001) Yerel Yayın : Mülki taksimat itibariyle en az bir ilçe (Merkez İlçe dahil) veya bir ilin alanının %70'ine yapılan radyo, televizyon ve veri yayınını,
 30. Dönüşümlü Yayın : Herhangi bir yayın kanalının ya da kanallar grubundan oluşan program kanalının, lisanslarında belirlenmesi şartıyla birden fazla yayıncı tarafından farklı günlerde dönüşümlü olarak kullanılması durumunu,
 31. Zaman Paylaşımlı Yayın : Birden fazla yayın kuruluşunun, aynı program kanalını, yayın kanalını ya da yayın kanalları grubunu, lisanslarında belirlenmesi koşuluyla aynı gün içinde zaman dilimlerini paylaşarak kullanmalarını,
 32. ENG - Elektronik Haber Toplama (Electronic News Gathering) : Taşınabilir elektronik görüntü kamerası, ses alma ve görüntü/ses kayıt cihazı birleşimi kullanılarak olayların izlenmesi ve kaydedilmesini,
 33. SNG - Uydu Yoluyla Haber Toplama (Satellite News Gathering) : Taşınabilir elektronik görüntü kamerası, ses alma ve görüntü/ses kayıt cihazı birleşimi ve taşınabilir uydu linkleri kullanılarak olayların izlenmesi ve kaydedilmesini,
 34. (Danıştay 13. Dairesinin 25/12/2007 tarihli ve 2006/1393 Esas, 2007/9330 Karar Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)
 35. (Danıştay 13. Dairesinin 25/12/2007 tarihli ve 2006/1393 Esas, 2007/9330 Karar Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)
 36. (Danıştay 13. Dairesinin 25/12/2007 tarihli ve 2006/1393 Esas, 2007/9330 Karar Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)
 37. (Danıştay 13. Dairesinin 25/12/2007 tarihli ve 2006/1393 Esas, 2007/9330 Karar Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)
 38. (Danıştay 13. Dairesinin 25/12/2007 tarihli ve 2006/1393 Esas, 2007/9330 Karar Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

LİSANS VERİLMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR

Lisans tipleri

Madde 4-

 1. Üst Kurul, yasalara ve bu Yönetmeliğe uygun olmak koşuluyla 3 üncü maddede tanımlanan yayın hizmetlerinden birinin kurulabilmesi için "Lisans" verebilir.
 2. Üst Kurul, bu Yönetmelikte ve Lisans'da belirtilen şartları sağlayan yayıncılara kurmuş oldukları yayın sisteminin işletilebilmesi için Yayın İzni  verir.
 3. Lisans almaya hak kazanan yayın kuruluşlarına aşağıda açıklanan lisans tiplerinden birisi verilebilir.
  1. Lisans Tip R1 : Ulusal bir radyo yayın şebekesi için (LF, MF, VHF),
  2. Lisans Tip R2 : Bölgesel bir radyo yayın şebekesi veya istasyonu için (LF, MF, VHF),
  3. Lisans Tip R3 : Yerel bir radyo istasyonu için (MF, VHF),
  4. Lisans Tip UR : Sadece uydudan yapılan ve 90 cm ya da daha küçük çaplı parabolik antenlerle bireysel olarak alınabilen ve yeryüzünde kurulu verici veya aktarıcı istasyonlarla ayrıca yayınlanmayan bir radyo yayını için,
  5. Lisans Tip T1 : Ulusal bir televizyon yayın şebekesi için,
  6. Lisans Tip T2 : Bölgesel bir televizyon yayın şebekesi veya istasyonu için,
  7. Lisans Tip  T3 : Yerel bir televizyon istasyonu için,
  8. Lisans Tip UT : Sadece uydudan yapılan ve 90 cm ya da daha küçük çaplı parabolik antenlerle bireysel olarak alınabilen ve yeryüzünde kurulu verici veya aktarıcı istasyonlarla ayrıca yayınlanmayan bir televizyon yayını için,
  9. Kablolu dağıtım sistemleri için abone kapasitesine göre lisans türleri :
   1. Lisans Tip K1 : 10.000'den fazla abone için,
   2. Lisans Tip K2 : 3.001 ile 10.000 arası abone için,
   3. Lisans Tip K3 : 1.001 ile 3.000 arası abone için,
   4. Lisans Tip K4 : 301 ile 1.000 arası abone için,
   5. Lisans Tip K5 : 300 (dahil) abone sayısına kadar.
  10. MMDS sistemleri için abone kapasitesine göre lisans türleri:
   1. Lisans Tip M1 : 10.000'den fazla abone için,
   2. Lisans Tip M2 : 3.001 ile 10.000 arası abone için,
   3. Lisans Tip M3 : 1.001 ile 3.000 arası abone için,
   4. Lisans Tip M4 : 301 ile 1.000 arası abone için,
   5. Lisans Tip M5 : 300 (dahil) abone sayısına kadar.
 4. Lisans ve Yayın İzninin süresi, lisansın verildiği tarihten başlayarak en çok 5 yıldır. Bu süre lisans verilmesi aşamasında Üst Kurulca belirlenir ve Lisans Belgesinde gösterilir.
 5. Radyo ve televizyon yayınında AMDS, RDS, Teletekst ya da başkaca ek yayın hizmetleri sunulması özel izne tâbidir. Bu tür yayınların ücretlendirme yöntemi ve alınacak ücretler Üst Kurul tarafından ayrıca belirlenir.

Lisans başvuru şekli

Madde 5 - Ulusal, bölgesel ve yerel ölçüde yayın hizmeti vermek isteyen, Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen özelliklere sahip olan kuruluşlar, yayın şebekesi veya istasyonu kurmak ve işletmek için bu Yönetmelikte belirtilen şekilde Üst Kurula yazılı olarak başvururlar.

Birden fazla başvuru hali

Madde 6 - Uydu, kablo ve karasal radyo ve televizyon lisans tipleri için ayrı ayrı başvuru yapılır ve başvurular ayrı ayrı değerlendirilir. Kuruluşlar, ulusal, bölgesel ve yerel yayın lisans tiplerinden sadece birisi için müracaatta bulunabilirler.

Ulusal, bölgesel ve yerel yayıncı kuruluşlar 3 üncü maddede tanımlanan yayın alanlarına yayınlarını ulaştırabilmeleri amacıyla, uydu lisans ve yayın izni almak koşuluyla, uyduyu kullanabilirler. Ancak, bu yayınların uydudan doğrudan yayın alan üçüncü şahıslar tarafından alınamayacak şekilde şifrelenerek taşınması durumunda, kuruluşlar uydudan yayın lisansı ve izni almakla yükümlü değildir. 

Başvuru için gerekli belgeler

Madde 7 - (Değişik:RG-03/02/1999-23600)

Lisans başvuruları Ek 2'de örnekleri verilen "Form"lar doldurularak  ve aşağıda belirtilen bilgileri içeren belgelerle yedi ayrı dosya halinde verilir.

 1. Kuruluş ve yayın hizmeti ile ilgili bilgileri içeren dosya,
 2. Teknik alt yapıya ilişkin bilgileri içeren dosya,
 3. Kuruluşun mali yapısı ve kaynaklarına ilişkin bilgileri içeren dosya.
 4. Yayın Kuruluşlarının ortaklarıyla, yönetim kurulu başkan ve üyeleri hakkında Başbakanlıktan alacakları, ulusal güvenlik açısından sakınca bulunmadığını gösterir bir belge, (belge verilirken uyulacak objektif esas ve kriterler Başbakanlıkça belirlenir)
  Yayıncı kuruluşun ortaklarından bazılarının tüzel kişi olması durumunda, yayıncı şirketin yönetim kurulunda bu tüzel kişi ortağı temsile yetkili kişiler hakkında da Ulusal Güvenlik araştırması yapıldığına ilişkin belge,
 5. Kanal ve frekans tahsisi yapılacak ve/veya sıralama ihalelerine katılacak ulusal, bölgesel ve yerel yayın kuruluşlarının, ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, denetleme kurulu başkan ve üyeleri, sorumlu müdürleri, yayın denetleme kurulu elemanları ile, unvanı ne olursa olsun haber, program ve teknik yayından sorumlu görevlilerin isim listesi, T.C. Kimlik Numarası beyanı, yabancı uyruklu kişiler için pasaportun noter onaylı örnekleri ile
  1. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis cezalarından biri veya yayın tehdidi ile para ve menfaat temini, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yalan yere şahadet, yalan yere yemin etmek, iftira, suç tasnii ve resmi mercileri iğfal, müstehcen ve hayâsızca yayın, fuhşiyata teşvik, hileli iflas, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, istimal ve istihlak kaçakçılığı dışındaki kaçakçılık suçlarından biri ile veya devlet sırlarını açığa vurmak veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs, ideolojik ve anarşik eylemlere katılma ve bu eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından,
  2. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının “Millete ve Devlete Karşı Suçlar” başlıklı Dördüncü Kısmındaki 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. bölümlerinde hüküm altına alınan suçlar ile aynı Kanunun 214, 215, 220 ve 314'üncü maddeleri ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 ve 8 inci maddelerindeki suçlardan, hüküm giymedikleri yönünde beyanları
 6. Kuruluşun ve bu kuruluşa ortak şirketlerin hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olduğuna ilişkin ortaklık ana sözleşmesi, pay defteri ve taahhütname,
 7. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, kanunlara, kanuna dayanılarak Üst Kurulca yürürlüğe konulan yönetmeliklere ve diğer mevzuat hükümlerine uygun şekilde yayın yapacaklarına ve yayın ilke ve esaslarına bağlı kalacaklarına ve kuruluş amaçları dışında faaliyet göstermeyeceklerine dair şirket yönetim kurulunca alınmış taahhütname kararı örneği, Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak, Üst Kurulca verilecek süre içerisinde getirmeyen kuruluşlar ihalelere alınmaz, kendilerine kanal veya frekans tahsisi yapılmaz ve lisans verilmez. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılır. Bunların başvuruları kabul edilmiş olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Avans

Madde 8 - Lisans başvurusunda bulunan veya yayın tipini değiştirmek isteyen kuruluşlardan aşağıda belirtilen miktarlarda avans alınır. Bu avans, lisans almaya hak kazanamayan kuruluşlara aynen geri verilir, lisans alan kuruluşların lisans ücretlerinden mahsup edilir.

 1. Ulusal radyo yayın lisans başvuruları için 570.000 YTL
 2. Bölgesel radyo yayın lisans başvuruları için 78.500 YTL
 3. Yerel radyo yayın lisans başvuruları için 1.140 YTL
 4. Ulusal televizyon yayın lisans başvuruları için 34.250 YTL
 5. Bölgesel televizyon yayın lisans başvuruları için 5.000 YTL
 6. Yerel televizyon yayın lisans başvuruları için 114 YTL
 7. Lisans tipini değiştirmek isteyen kuruluşlardan da bu maddede belirtilen lisans avansı alınır.

Kuruluş ve Yayın Hizmetleri ile İlgili Dosyada Bulunacak Belgeler

Madde 9 - Kuruluş ve yayın hizmetleri ile ilgili bilgileri içeren dosyada aşağıdaki belgeler bulunmalıdır:

 1. Usulüne göre doldurulmuş olarak Lisans Başvuru Formları,
 2. Lisans Ücreti avansının yatırılmış olduğunu belgeleyen makbuz,
 3. Yayın kuruluşunun ana yapısı, ayni ve nakdi sermayesi, tüm hissedarların isim listesi, T.C. Kimlik Numarası beyanı ve hisse miktarları,
 4. Sağlanacak yayın hizmetinin amacı, hedefleri, program içeriği ve prototipi, plânlanan yayın bölgesi, yayın saatleri gibi verilecek hizmetin gerekliliğini ve yeterliliğini kanıtlayan ayrıntılı bilgiler,
 5. Günlük, haftalık ve aylık olarak plânlanan yayın süreleri ve saatleri; sürekli, zaman paylaşımlı ya da dönüşümlü yayın türlerinden hangisinin istendiği,
 6. Yönetim yapısı ve personel durumu,
 7. Başvuru sahibinin, kuruluşla ilgili olarak bildirmeye gerek duyduğu diğer idari ve hukuki bilgiler,
 8. MMDS veya Kablolu Dağıtım Sistemi başvuruları için, yukarıda belirtilenlere ek olarak;
  1. Dağıtımı yapılacak program kanalı sayısı ve her bir program kanalının içeriği konusunda ayrıntılı bilgi,
  2. Dağıtımı yapılacak programların kaynağı olan kuruluşlardan alınmış, söz konusu programların kısmen ya da tamamen kullanılmasına veya dağıtımına izin verildiğini gösteren belgeler,
  3. Sistemin aboneleri için kayıt, izleme, ücret tahsil ve benzeri tüm işlemlerle ilgili ayrıntılı bilgiler,
 9. Şifreli yayın sistemi talep edilmesi durumunda plânlanan abone kayıt, izleme ve ücretlendirme yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

Teknik Altyapı ile İlgili Dosyada Bulunması Gereken Belgeler

Madde 10 - Teknik altyapı ile ilgili dosyada aşağıdaki belgeler bulunmalıdır.

 1. Bütün başvurular için;
  1. Yayın sisteminin komple blok şeması,
  2. Teçhizatın kurulacağı bina ve hacimlerin tam tanıtımı,
  3. Stüdyo - Verici istasyonu veya verici şebekesi arası program iletim (link) yöntemi ve teçhizatının ayrıntılı açıklaması,
  4. Her bir verici veya aktarıcı için Ulusal Yayın Frekans Plânlarından talep edilen tahsis numarası ve 11 inci maddeye göre düzenlenmiş temel teknik karakteristikler,
  5. Stüdyo ve verici donanımında yer alacağı belirlenmiş olan cihazların marka, tip, model ve sayılarını gösteren listeler ile bunların kuruluş düzenini gösteren şemalar,
  6. Elektrik güç kaynakları ve sistemlerinin tanıtımı,
  7. Anten sistemi ve verici teçhizatının topraklama sistemlerinin tanıtımı,
  8. Kullanılacak anten sistemlerini taşıyan yapıların (direk, kule ve benzeri) yüksekliğinin sakınca yaratmayacağına ilişkin yetkili makamlardan alınmış izin belgeleri,
  9. Şifreli yayın önerilmesi durumunda kullanılacak şifreleme ve şifre çözme teknikleri ile abone kayıt, izleme ve ücretlendirme yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgiler.
 2. MMDS veya Kablolu Dağıtım Sistemi başvuruları için, bu maddenin (a) bendinde belirtilenlere ek olarak, abone kapasitesi, sistem ve şebeke yapısını gösteren blok şemalar, program giriş, anahtarlama, yayın ve dağıtım istasyonlarında kullanılan teçhizatın listeleri, sistem montaj ve dağıtım plânları ve benzeri tüm bilgileri içeren ayrıntılı tanıtım yapılmalıdır.

Lisans başvurusu sırasında belirtilecek temel teknik karakteristikler

Madde 11 - Lisans başvurusu sırasında, 10 uncu maddenin (a) bendinin (4) numaralı alt bendine uygun olarak aşağıda belirtilen temel teknik karakteristikler verilmelidir.

 1. Bütün yayın türleri ve her bir verici veya aktarıcı istasyonu için, İlgili ITU bildirim formlarının doldurulmasına esas olmak üzere:
  1. Çağrı işareti veya program kanalının adı,
  2. Frekans ve/veya kanal no,
  3. Başka bir vericiyle eş-frekanslı olup olmadığı,
  4. Coğrafi  koordinatlar (enlem ve boylam),
  5. Verici istasyonu tanımlayan ad,
  6. Yayına giriş tarihi,
  7. İstasyonun bulunduğu yerin rakımı,
  8. Yayınlanan gücün cinsi,
  9. Antene iletilen RF gücü,
  10. Antenin yerden yüksekliği,
  11. Antenin yönlendirmesi,
  12. İstasyonun normal yayın saatleri,
  13. Programın vericiye iletim sistemi,
 2. AM/(LF ve MF) radyo yayınları ve her bir verici istasyonu için AP1/A2 işaretli ITU-RRB Formunun doldurulmasına esas olacak şekilde, (A) bendinde belirtilenlere ek olarak:
  1. En yüksek etkin yayın gücü (erp, effective ve radiated power)
  2. Antenin elektriksel yüksekliği,
  3. Verici anten sisteminin tipi, kutuplaması (polarizasyonu), yatay ve düşey düzlemlerde kazancı ve radyasyon diyagramları, maksimum radyasyon azimutu,
  4. ITU-R BS. 598'e göre ve uygun ölçekli bir haritaya çizilmiş olarak plânlanan yayın alanları.
 3. VHF (FM) radyo yayınları ve her bir verici veya aktarıcı istasyonu için, AP1/A5 işaretli ITU-RRB Formunun doldurulmasına esas olacak şekilde (A) bendinde belirtilenlere ek olarak:
  1. Emisyon sınıfı ve gereken bant genişliği,
  2. En yüksek etkin yayın gücü (erp),
  3. Kutuplama (polarizasyon),
  4. Farklı azimutlarda etkin yayın güçleri (yatay ve düşey bileşenler),
  5. Etkin yayın gücünün kısıtlandığı yönler veya açısal sektörler,
  6. Verici antenin tipi ve tam tanıtımı,
  7. ITU-R BS. 412 ve BS. 450'de tanımlanan biçimde ve uygun ölçekli bir harita üzerine çizilmiş olarak plânlanan yayın alanı.
 4. Televizyon yayınları ve her bir verici veya aktarıcı istasyonu için, AP1/A4 işaretli ITU-RRB Formunun doldurulmasına esas olacak şekilde, (A) bendinde belirtilenlere ek olarak:
  1. Görüntü ve ses taşıyıcı işaretleri arası güç oranı,
  2. Görüntü taşıyıcı frekans kaydırması,
  3. Görüntü taşıyıcı işaretinin maksimum etkin yayın gücü (erp),
  4. Maksimum radyasyon yönü (Azimut veya açısal sektör olarak),
  5. Kutuplama (polarizasyon),
  6. Anten yönlendirme diyagramlarına bağlı olarak yatay ve düşey düzlemlerde ve farklı azimutlarda yayınlanan etkin yayın güçleri,
  7. Uygun ölçekli bir harita üzerine çizilmiş olarak ve aşağıda belirtilen alan şiddeti eğrilerine göre hesaplanmış yayın alanı:
   1. VHF Bant 3 için 53 dB (MV/m),
   2. UHF Bant 4 için 64 dB (MV/m),
   3. UHF Bant 5 için 68 dB (MV/m),
 5. MMDS veya Kablo Dağıtım Sistemi için, (A) bendinde belirtilenlere ek olarak:
  1. Plânlanan en çok abone sayısı,
  2. Yayınlanacak veya dağıtımı yapılacak program sayısı,
  3. Sistemin tam blok şeması,
  4. Ana istasyon (head-end) teçhizatı ve düzeninin tam tanıtımı,
  5. Dağıtım sisteminin tam tanıtımı,
  6. Abone erişim ve hizmet sisteminin tanıtımı,
  7. Üst Kurul tarafından istenebilecek diğer bilgiler.

Maddi ve Mali Kaynaklar Dosyasında Bulunması Gereken Bilgiler

Madde 12

 1. Lisans için başvuran kuruluş aşağıdaki bilgi ve belgeleri vermelidir.
  1. İşletmenin mali yapısı, finansman programı, kâr/zarar analizi, nakit akışı ve bilanço projeksiyonları gibi kuruluşun mali  yeterliliğini belirleyecek tüm belgeler;
  2. Mülkiyeti kuruluşa ait olan mevcut ve edinilecek binalar ve tesislerin; stüdyo, verici ve naklen yayın donanımı ile kablo ve diğer link sistemleri, güç jeneratörleri ve benzeri yayınla ilgili diğer araç ve gereçlerin ilk yatırım ve amortismanlı değerleri;
  3. Kiralanmış veya lisans alındıktan sonra kiralanacak tesis, araç gereç ve hizmetlerin listeleri.
 2. Lisans için başvuran kuruluş ayrıca, lisans alınmasından başlayarak lisans istenen dönem içinde plânlanan tesislerin kurulması, işletilmesi ve genişletilmesi aşamalarını içeren iş ve yatırım programlarını, finansman plânlarını ve bu aşamaların her biri için plânlanan personel durumunu belirtmelidir.

Değerlendirme,  Tahsis, Yayın Lisansı ve İzni

Madde 13  -

 1. Yayın tesisi kurmak ve işletmek üzere lisans almak için başvuranlara, bu Yönetmelikle ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen şartların sağlanması, başvuru belgelerindeki bilgilerin ve kuruluşun yeterli görülmesi, avansın yatırılmış olması ve ulusal yayın frekans plânlarında talebe uygun yayın kanallarının bulunması durumunda Üst Kurul kararıyla tahsis yapılır ve Lisans verilir.
 2. Ulusal Yayın Frekans Plânındaki bir kanal için usulüne uygun birden çok başvuru olması durumunda bu Yönetmeliğe göre belirlenecek ön lisans ücreti taban alınarak açık artırma yoluyla ihale usulü uygulanır. Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe ihale işlemleri için Üst Kurulun Alım Satım Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 3. Lisans alan başvuru sahipleri, tahsis edilmiş bulunan frekansların tescilini müteakip, tesisleriyle ilgili satın alma, imalât, ithalât ve benzeri temin ve montaj çalışmalarını başlatırlar. Donanımın montajının bitirilmesi, cihaz ve sistem ayarlarının tamamlanmasından sonra Yayın İzni almak üzere Üst Kurula başvurulur. Üst Kurulun görevlendireceği teknik uzmanların yerinde yapacakları inceleme sonunda yayın sistemi ve donanımının Yönetmeliğe, başvuru sırasında verilen bilgilere ve ilgili standartlara uygun olması durumunda yayın izni verilir; aksi halde aykırılıklar giderilinceye kadar izin verilmez.
 4. Yayıncı, lisans belgesinde farklı hüküm bulunmadıkça, lisans aldığı tarihi izleyen en geç 6 ay içinde en az bir verici istasyon için ve en çok 2 yıl içinde de lisansında belirtilen tüm istasyonları için yayın izni almak ve yayına geçmek zorundadır. Aksi takdirde lisans ve yapılmış olan frekans tahsisleri iptal edilerek o güne kadar tahsil edilmiş olan lisans ücretleri Üst Kurula gelir kaydedilir.
 5. Yayıncı, yayın izni alıncaya kadar geçecek süre içinde bütün cihazları ve diğer teknik donanımı için işletme ve bakım talimatları hazırlamak ve Üst Kurulca talep edilecek diğer hususları yerine getirmek zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TEKNİK KURALLAR

Genel Teknik Kurallar

Madde 14  -

 1. Yayınlar, lisansında belirtilen frekanslarda ve Ulusal Yayın Plânında tahsis edilen kanal için öngörülen koşullara uygun olarak yapılır.
 2. Yayın teçhizatı, daha önce çalışmasına izin verilmiş ve tescil edilmiş bulunan diğer haberleşme ve/veya yayın sistemleri üzerinde enterferans yaratmamalıdır. Yayıncı, oluşabilecek herhangi bir enterferansın giderilmesi için TGM ve Üst Kurul'la işbirliği yapmak ve bu kuruluşların gerekli gördüğü ek düzenlemelere uymak zorundadır.

  Enterferansın saptanmasında yürürlükteki ulusal standartlar ve aşağıda belirtilen ITU Tavsiyeleri kullanılır.
  1. AM/(LF ve MF) Radyo yayınları için BS.559 ve BS.560,
  2. FM (VHF) Radyo yayınları için ITU-R BS.641, IS.851 ve IS.1009
  3. VHF/UHF Televizyon yayınları için ITU-R BT.565, BT.654, BT.655 ve IS.851.
 3. Bu yönetmelikte başkaca belirtilmedikçe, kullanılacak yayın teçhizatının teknik karakteristikleri, yürürlükteki ulusal standartlara ve özellikle aşağıda belirtilenler başta olmak üzere yürürlükte bulunan ilgili ITU Tavsiyelerinde ve Raporlarında verilen değerlere uygun olmalıdır.
  1. AM/(LFve MF) Radyo yayınları için ITU-R BS.639, ITU-R Rapor 458 ve Rapor 1063 (AMDS Radyo Data sistemleri için ayrıca ITU-R BS. 706 uygulanır).
  2. FM (VHF) Radyo yayınları için ITU-R BS.412, BS. 450, BS. 642 ve ITU-R Rapor 1065 (Stereofonik yayınlar için ayrıca ITU-R BS. 467, FM Radyo Data Sistemleri için ise ayrıca ITU-R BS. 643 uygulanır).
  3. VHF/UHF Televizyon yayınları için ITU-R BT.266, BT. 470, ve BT.472.
 4. Anten taşıyıcı yapıların (direk, kule ve benzeri) yükseklik uyarı ışıklandırması yönetmeliklere ve ilgili makamlarca belirlenen kurallara uygun olmalıdır.
 5. Bütün yayın cihazları ve ilgili teknik donanım, kullanılma süreleri boyunca ilgili ulusal kanunlara ve yönetmeliklere, standartlara, uluslararası ITU Yayın Kurallarına (Radio Regulations), ITU Tavsiye ve Raporlarına ve belirlenen diğer kurallara uygunluğu devam edecek şekilde işletilir ve bakımı yapılır.

Yayın sistemleri

Madde 15  - Yayınlarda aşağıda belirtilen sistemler kullanılmalıdır.

 1. AM/(LF ve MF) radyo yayınları: Çift yan bantlı tam taşıyıcılı, işgal ettiği frekans bandı Şekil 1'de verilen karakteristik eğrisiyle sınırlanmış, analog genlik modülasyonlu ses yayını,
 2. FM (VHF) monofonik radyo yayını: ITU-R BS. 450'de belirtilen standartlara göre ve modülasyon işaretinin en yüksek genliği için ± 75 kHz frekans sapması kullanan frekans modülasyonlu monofonik ses yayını,
 3. FM (VHF) stereofonik radyo yayını: ITU-R BS. 450'de belirtilen "pilot-tone" lu ve en çok ± 75 kHz sapmalı frekans modülasyonlu stereofonik ses yayını sistemi,
 4. AMDS-Monofonik genlik modülasyonlu radyo yayınıyla birlikte bilgi (data) yayını: ITU-R BS. 706'da özellikleri belirtilen sistem,
 5. FM RDS  - Frekans Modülasyonlu radyo yayınıyla birlikte bilgi (data) yayını: ITU-R BS. 643'de tanımlanan sistem (CENELEC)/EN 50067 sistemi),
 6. VHF Bandlarında televizyon yayını ITU-R BT. 470 ve Rapor 624'de tanımlanan B/PAL sistemi,
 7. UHF Bandlarında televizyon yayını ITU-R BT. 470 ve Rapor 624'de tanımlanan G/PAL sistemi,
 8. Stereofonik veya birden fazla ses kanallı televizyon yayınları: Analog biçimde yapılacak çift sesli veya stereofonik yayınlar için ITU-R BS. 707, Ek 1-de belirtilen İki-Ses Taşıyıcılı FM Sistemi; sayısal (digital) biçimde yapılacak çift sesli veya stereo yayınlar için ITU-R BS. 707'nin Ek-2'sinde belirtilen NICAM-728 sayısal sistemi,
 9. Teleteks: ITU-R BT. 653'de tanımlanan B Sisteminin TRT tarafından Türkçe'ye uygulanmış türü.

Genlik Modülasyonlu Uzun ve Orta Dalga (AM/LF-MF)  Vericilerinin Teknik Özellikleri

MADDE 16 - Uzun ve Orta Dalga bantlarında yayın yapan verici cihaz ve istasyonlarında aşağıda belirtilen teknik şartlar aranır.

 1. Frekans bantları ve kanalları: Uluslararası kurallara ve ulusal frekans plânlarına uygun olarak vericinin kullanabileceği taşıyıcı frekansının anma değeri:
  1. LF Uzun Dalga için 150  - 286 kHz frekans bandında, (k) katsayısı 0 ile 14 arası bir sayı olmak üzere f = 155 + 9 x k (kHz),
  2. MF Orta Dalga için 526 - 1607 kHz frekans bandında, (k) katsayısı 0 ile 119 arası bir sayı olmak üzere f = 531 + 9 x k (kHz)   olmalıdır.
 2. Vericinin  yerel osilatörü üzerinde, eş-frekanslı çalışmayı mümkün kılmak üzere dışarıdan bir kilitleme işareti uygulanması olanağı bulunmalıdır.
 3. Verici çıkış gücü (modülasyonsuz): En çok 1 kW olmalıdır (TRT'nin radyo programlarını yayınlayan vericiler için bu şart uygulanmaz).
 4. Modülasyon tipi: Tam taşıyıcılı çift yan bantlı genlik modülasyonudur.
 5. Maksimum RF band genişliği 9 kHz'dir. Ses frekans işaretlerinin genliği, verici çıkışında taşıyıcı frekansına göre
  1. ± 5 kHz'de en az 10 dB,
  2. ±7 kHz'de en az 21 dB,
  3. ± 15 kHz'in ötesinde en az 48 dB, zayıflama sağlanacak biçimde sınırlandırılmalıdır
 6. RF harmoniklerinin ve diğer istenmeyen yayınların anten bağlantı noktasında ölçülen toplam gücü RF taşıyıcı çıkış gücünden 40 dB daha düşük olmalı, ancak bu değer 50 mW'ı aşmamalıdır.
 7. Taşıyıcının frekans toleransı en çok ± 5 Hz, frekans kararlılığı ise ayda ±5 x 10-7 den daha iyi olmalıdır. Eş-frekanslı vericiler arasındaki frekans farkı en çok 0,2 Hz'dir.
 8. Ses Frekans Karakteristiği: %30 ile %90 arası herhangi bir modülasyon derinliğinde ve 40 Hz ile 4.5 kHz arasındaki frekans bandı boyunca 1 kHz referans frekanstaki seviyeye göre ± 1 dB olmalıdır.
 9. Verici istasyonunda en az aşağıda belirtilen Program Giriş Donanımı bulunmalıdır:
  1. Seviye düzeltme, eşitleme ve sınırlandırma (limiter) yükselteçleri,
  2. Seviye ölçer, VU metre veya PPM (peak programme meter),
  3. 9 kHz alt geçiren süzgeç (16 ncı maddede verilen sınırları sağlamak üzere),
  4. Monitör hoparlörü ve kulaklık devresi.

fm/vhf vericilerinin teknik özellikleri

Madde 17  -

 1. Frekans bandı ve kanalları: Uluslararası kurallara ve ulusal frekans plânlarına uygun olarak vericinin 87,5-108 MHz frekans bandı içinde kullanabileceği taşıyıcı frekansının anma değeri, (k) katsayısı 0 ile 203 arası bir sayı olmak üzere   f=87,5 + 0,1 x k (MHz)'dir.
  Vericinin yerel osilatörü üzerinde, eş-frekanslı çalışmaya olanak sağlamak üzere dışarıdan uygulanacak bir kilitleme işareti için giriş uçları bulunmalıdır.
 2. Tam modülasyonda maksimum  frekans sapması (frequency deviation)± 75 kHz olmalı 50 Ms zaman sabiti olan ön-vurgu (pre-emphasis) kullanılmalıdır.
  Aşırı modülasyonları ve bunun sonucunda bant dışına taşmaları önlemek için her bir ses kanalı üzerinde genlik ve frekans sapması sınırlayıcı cihazlar (limiter) devre dışı bırakılamayacak biçimde bağlı olmalı ve devamlı kullanılmalıdır. Bu cihazlar, hiçbir durumda ± 75 kHz sapma sınırı aşılmaksızın, ses işaretinde 6 dB bir aşırı yükselme olduğunda en çok 1 dB'e karşılık olan bir sapma artışına izin verecek özellikte olmalıdır.
 3. Taşıyıcı frekans hatası en çok ± 500 Hz, frekans kararlılığı ise yılda ± 200 Hz'den daha iyi olmalıdır. Eş-frekanslı vericilerin taşıyıcı frekansları arasında fark en çok 0,2 Hz olmalıdır.
 4. Vericinin anten çıkışında, taşıyıcı frekansına göre ± 100 kHz ötede en az 10 dB, ±  200 kHz ve ötesindeki frekanslarda da en az 30 dB zayıflatması olan bir kanal süzgeci bulunmalıdır.
 5. Genlik/frekans tepkisi (frequency response): ± 75 kHz sabit frekans sapması (maksimum modülasyon) için, her bir ses frekans modülasyon kanalında 40 Hz ile 15 kHz arasında ±  0.5 dB, stereo multipleks kanalında ise 40 Hz ile 53 kHz arasında ±  0.5 dB olmalıdır. Bu ölçme sırasında ön-vurgu devrede olmalı ve ölçme demodülatöründe ters-vurgu kullanılmalıdır.
  Ses frekans modülasyon kanalları üzerinde, 19 -100 kHz arası frekanslarda 15 kHz'deki genliğe göre en az 30 dB zayıflatma sağlayan alçak geçiren süzgeçler kullanılmalıdır.
 6. Stereofonik yayınlarda sol-sağ kanallar arası çapraz karışım (cross-talk): 40 Hz - 100 Hz  arası - 37 dB, 100 Hz ile 10 kHz arasında en çok - 40 dB olmalıdır.
 7. İşaret/gürültü oranı (signal to noise ratio): Vericiyi ± 75 kHz frekans sapmasıyla modüle eden 1 kHz frekanslı bir işaretin seviyesine göre bütün diğer gürültü işaretleri: süzülmemiş (unweighted) olarak monofonik yayınlar için 65 dB, stereofonik yayınlar için 60 dB'den, ITU-R BS. 468'de verilen süzme devresiyle ölçüldüğünde ise monofonik yayınlar için 70 dB, stereofonik yayınlar için 65 dB'den daha yüksek olmalıdır.
 8. Harmonik bozulma (distortion): 40 Hz  - 15 kHz frekans bandında, ± 75 kHz frekans sapmasında, en-vurgu (pre-emphasis) ve ters-vurgu (de-emphasis) kullanılarak ölçülen ön toplam harmonik bozulma en çok % 0.5 olmalıdır.
 9. Cihazın anten çıkış noktasında ölçülen istenmeyen radyo frekans emisyonları, ITU Radyo Kurallarının 5 inci maddesine ve ITU-R SM. 329'e uygun olarak:
  1. 25 W ya da daha düşük güçlü vericiler için 25 MW'ı aşmamak üzere taşıyıcı gücünden en az 40 dB daha düşük,
  2. 25 W'dan daha yüksek güçlü vericiler için 1 mW'ı aşmamak üzere taşıyıcı gücünden en az 60 dB daha düşük olmalıdır.
 10. Verici cihazlarından doğrudan çevreye yayılan radyo frekans yayınları:
  Verici cihazı anten çıkış noktasında yapay yüke bağlanmış ve modülasyon giriş uçları giriş empedansına eşit yüklerle sonlandırılmış durumda ve verici modülasyonsuz olarak tam güçle çalışırken cihazların yerleşik bulunduğu oda içinde ölçülen ve cihaz tarafından üretilen çeşitli frekanslardaki istenmeyen emisyonların yarattığı elektro magnetik alan şiddetleri, odanın ortasında bulunduğu varsayılan >/2 uzunlukta bir dipol antene en çok aşağıda belirtilen radyo frekans güçlerinin uygulanması durumunda elde edilebilecek alan şiddeti değerlerinden daha düşük olmalıdır.
  1. Taşıyıcı frekansında nominal çıkış gücüne göre - 46 dB,
  2. Taşıyıcı frekansı harmoniklerinde en çok 1 mW,
  3. Diğer bütün frekanslarda en çok 10 æW.
 11. Verici istasyonunda en az aşağıda belirtilen program giriş donanımı bulunmalıdır.
  1. Seviye düzeltme, eşitleme ve sınırlandırma (limiter) yükselteçleri,
  2. Seviye ölçer, VU metre veya PPM (peak programme meter),
  3. Alt geçiren süzgeçler, 17 nci maddenin (e) bendinde belirtilen sınır değerleri sağlamak üzere,
  4. Monitör hoparlörleri ve kulaklık devresi.

Vhf-fm kanal aktarıcılarının teknik özellikleri

Madde 18  -

 1. Frekans bandı ve kanalları: 17 nci maddenin (a) bendinde belirtildiği gibidir.
 2. Frekans sapması: Aktarıcı 87,5 - 108 MHz Frekans bandında ± 75 kHz maksimum sapmayla yapılan bir FM yayınını alıp aynı bant içinde bir başka taşıyıcı frekansına aktarabilmelidir. Bu işlem sırasında çıkış ve giriş işaretlerinin frekans sapması miktarları ses işaret genliğinde en çok 0,5 dB farklılık olacak şekilde birbirine yakın olmalıdır.
 3. Aktarıcının çıkış gücü: Aktarıcının çıkış gücü 50 æV ile 10 mV arasında değişen RF giriş işaretleri için 1 dB toleransla anma değerinde kalmalıdır.
 4. Çıkış frekansı hatası: Kanal aktarma işlemi sonunda çıkış taşıyıcı frekansı anma değerinden en çok 500 Hz farklı olabilir.
 5. Yerel osilatörlerden kaynaklanan gürültü: Aktarıcının çıkış uçları uygun empedanslı bir yükle sonlandırıldığında yerel osilatörden kaynaklanan gürültünün aktarıcının giriş uçlarında ölçülen değeri 10 æV'dan büyük olmamalıdır.
 6. Enterferans Duyarsızlığı: Aktarıcının giriş uçlarından girerek ses frekans bandında referans seviyeye göre en çok - 54 dB seviyede süzülmemiş gürültüye sebep olan bir RF karıştırma (enterferans) işaretinin genliği olarak tanımlanan enterferans duyarsızlığı, en az aşağıda Çizelge 1'de belirtilen değerlerde olmalıdır.
  Ölçmeler bir birleştirici üzerinden aktarıcının girişine bağlanan ve biri istenen işareti, diğeri de karıştıran işareti temsil eden iki işaret üreteci kullanılarak yapılır. İstenen işaretin genliği 1 mV olmalı ve 1000 Hz frekansında bir işaretle ± 40 kHZ frekans sapmasıyla modüle edilmelidir.  Karıştıran işaret ise 400 Hz frekanslı bir işaretle ± 75 kHz frekans sapmasıyla modüle edilmiş olmalıdır.
  Bu ölçmeler ters-vurgu devrede iken yapılmalıdır. Ölçmeleri kolaylaştırmak için karıştırıcı işaret ÇİZELGE 1'de belirtilen sınır değere getirilip ses frekans bandında süzülmemiş işaret/gürültü oranının 54 dB'den daha düşük olup olmadığına bakılabilir.
 7. Cihazın anten çıkışında ölçülen istenmeyen radyo frekans emisyonları ile cihazlardan doğrudan çevreye yayılan radyo frekans emisyonları sınır değerleri 17 nci maddenin (l) ve (j) bendlerinde belirtildiği gibi olmalıdır.
 8. Genlik/frekans tepkisi (frequency response): ± 75 kHz sabit frekans sapması (maksimum modülasyon) için 40 Hz ile 15 kHz (stereo için 40 Hz ile 53 kHz) arasında ± 0.5 dB sınırları içinde olmalıdır.
 9. İşaret/gürültü oranı (signal to noise ratio): Vericiyi ± 75 kHz frekans sapmasıyla modüle eden 1 kHz frekanslı bir işaretin seviyesine göre bütün diğer gürültü işaretleri ITU-R Rec. 468'de verilen süzme devresiyle ölçüldüğünde monofonik yayınlar için 60 dB, stereofonik yayınlar için ise her bir kanalda 63 dB'den daha yüksek olmalıdır.
 10. Harmonik bozulma (distortion): 40 Hz - 15 kHz frekans bandında, ± 75 kHz frekans sapmasında ve ters-vurgu (de-emphasis) kullanılmadan ölçülen toplam harmonik bozulma her bir ses kanalında en çok % 0,5 olmalıdır.

Televizyon vericilerinin genel teknik özellikleri

Madde 19  - Televizyon vericileri, ITU/R Report 624'de belirtilen Sistem B (VHF Bantları için), Sistem G (UHF Bantları için) ve PAL renk sistemine uygun olmalıdır.

Televizyon verici sistemlerinde aşağıda belirtilen teknik şartlar aranır.

 1. Frekans kanalları: Uluslararası kurallara ve ulusal frekans plânlarına uygun olarak kullanılabilecek frekans kanalları ve taşıyıcı frekansları Ek 1'de belirtilmiştir.
 2. Nominal RF kanal genişliği: Sistem B için 7 MHz, Sistem G için 8 MHz'dir.
 3. Ana yan bandın genişliği: 5 MHz'dir.
 4. Alt (kısıtlanmış) yan bandın genişliği: 0,75 MHz'dir.
 5. Görüntü taşıyıcısının bandın alt sınırına uzaklığı: -1,25 MHz'dir.
 6. Alt (kısıtlanmış) yan bantta bastırma: -1,25 MHz'de en az 20 dB'dir.
 7. Taşıyıcı frekans toleransları: Frekans kaydırması olmayan durumlarda ses ve görüntü taşıyıcılarının her ikisi için de ± 500 Hz'dir. Görüntü taşıyıcısında normal kaydırma (nonprecision offset) kullanılması durumunda tolerans ± 125 Hz, hassas kaydırma (precision offset) için ise ± 1 Hz'dir.
  Verici cihazları hiçbir düzeltme ve ayarlama gerektirmeksizin en az 2 ay süreyle yukarıda belirtilen frekans toleransları içinde çalışmalıdır.
 8. Frekans kararlılığı (frequency stability):
  1. Frekans kaydırması kullanmayan görüntü ve ses taşıyıcılarının her ikisi için:
   Çıkış gücü 50 W'dan daha az olan vericiler için yılda en çok 1000 Hz,
   Çıkış gücü 50 W ve daha fazla olan vericiler için yılda en çok 250 Hz içinde olmalıdır.
  2. Frekans kaydırması kullanıldığında toleranslar yukarıda belirtilenlerin onda biridir.
  3. Verici cihazların üzerinde yerel osilatör frekansların ölçmek için özel çıkış uçları ve küçük frekans sapmalarını düzeltmek üzere ince frekans ayar olanakları bulunmalıdır.
  4. Vericinin yerel osilatörü üzerine, eş-frekanslı çalışmaya olanak sağlamak üzere dışarıdan uygulanacak bir kilitleme işareti için giriş uçları bulunmalıdır.
 9. Cihazın istenmeyen radyo frekans emisyonları:
  1. Çıkış gücü 25 W'dan fazla olan VHF vericileri için en çok 1 mW.
  2. Çıkış gücü 25 W'dan fazla olan UHF vericileri için en çok 20 mW.
  3. Çıkış gücü 25 W veya daha az olan VHF ve UHF vericileri için en çok 25 æW.
 10. Komşu kanallar üzerinde oluşan intermodülasyon ürünleri:
  Şekil 3'de gösterilen kırmızı görüntü işareti vericinin görüntü modülatörü girişine uygulandığında çeşitli frekanslarda oluşan intermodülasyon ürünleri çizelge 2'de verilen değerlerden daha düşük olmalıdır.
  Bu ölçmeler sırasındaki işaret seviyeleri eş-zamanlama (senkron) işareti seviyesine göre:
  1. Tek ses kanallı televizyon vericilerinde görüntü işareti için - 5 dB, ses taşıyıcı için -10 dB ve renk taşıyıcı için -17 dB,
  2. Birden fazla ses kanallı (stereo) televizyon vericilerinde görüntü işareti için - 5 dB, ana ses taşıyıcı (mono kanal) için - 13 dB, ikinci ses taşıyıcı (sayısal stereo kanal) için - 20 dB ve renk taşıyıcı için - 17 dB olmalıdır.
   Geri kalan frekans bölgesinde, görüntü işaretinin istatistiksel dağılımından kaynaklanan intermodülasyon ürünlerinin seviyesi, eş-zamanlama işareti tepe değerinden 37 dB daha düşük olmalıdır. Bu ölçme için eş-zamanlama darbeleri ile tepeden tepeye 0,65 V p-p genlikli değişken frekanslı bir görüntü işaretinden oluşan bir deney işareti uygulanır.
   ÇİZELGE- Çeşitli Frekanslarda İntermodülasyon Sınır Değerler
   Not: Yukarıdaki çizelgede fg = görüntü taşıyıcı frekanstır.
 11. Verici cihazlarından doğrudan çevreye yayılan radyo frekans emisyonları:   
  Görüntü ve ses vericileri, hiç bir yönde, odanın ortasında bulunduğu varsayılan >/2 uzunlukta bir dipol anteni en yüksek radyasyon yönündeki anma güçlerinden 40 dB daha düşük bir seviyede bir işaret uygulanması durumunda elde edilebilecek alan şiddeti değerlerinden daha yüksek bir alan şiddeti yaratmamalıdır.
  Bu ölçmeler her ikisi de modülasyonsuz durumda olan görüntü ve ses verici cihazları anten çıkış noktalarından uygun bir birleştirici (combiner) ile yapay yüke bağlanmış olarak ve modülasyon giriş uçları, giriş empedansına eşit yüklerle sonlandırılmış durumda ve görüntü vericisi eş-zamanlama tepe değerine karşılık olan güç seviyesinden 2,5 dB daha düşük güçle, ses vericisi ise tam güçle çalışırken yapılmalıdır.
  (1) Televizyon verici istasyonunda en az aşağıda belirtilen Program Giriş Donanımı bulunmalıdır.
  1. Görüntü ve ses seviye düzeltme, eşitleme dağıtım ve sınırlandırma (limiter) yükselteçleri,
  2. Ses test işareti üreteci,
  3. Ses seviye ölçer, VU metre veya PPM (peak programme meter),
  4. Görüntü ve ses modülasyon girişleri için alçak geçiren ve band geçiren süzgeçler (ilgili maddelerde belirtilen sınırları sağlamak üzere),
  5. PAL ve RGB girişleri olan 36 cm profesyonel standart renkli monitör,
  6. TV alıcısı,
  7. Monitör hoparlörü ve kulaklık devresi,

Televizyon Görüntü Vericisinin Teknik Özellikleri

Madde 20 - Televizyon görüntü vericisinin sağlaması gereken bazı teknik özellikleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

 1. Genlik/Frekans Tepkisi: Görüntü vericisinin yayın kanalı içindeki genlik/frekansı tepkisi Şekil 4'de belirtilen sınırlar içinde olmalıdır. Bu ölçme, verici düz bir gri seviye (pedestal) üzerine oturtulan ve tepeden tepeye seviyesi toplam görüntü işaretinin % 20'si olan bir frekans taramalı görüntü işareti ile modüle edilip vericinin çıkışı uygun yan-bant analiz cihazıyla test edilerek yapılır. Gri seviye, tarama işaretinin tepeleri siyah ve beyaz seviyeler gelecek şekilde kaydırıldığında ölçülen genlik/frekans tepkisi Şekil 4'de belirtilen sınırlar içinde kalmalıdır.
  Genlik/frekans tepkisi, bu ölçme için özel olarak tasarımlanmış ve düşey karartma aralığına yerleştirilmiş deney işaretleri (VIT) kullanan yöntem ve analiz cihazı kullanılarak da yapılabilir.
 2. Grup Gecikme Karakteristiği: Görüntü vericisi üzerinde, tepki karakteristiği Şekil 5'de gösterilen bir grup gecikme düzeltme devresi bulunmalıdır. Bu devre istendiğinde devre dışı bırakılabilmeli ve bu durumda ölçülen vericinin grup gecikme değerleri Şekil 6'da gösterilen sınırlar içinde kalmalıdır.
  Bu ölçmede kullanılacak grup gecikme ölçü aleti, 200 kHz frekansında grup gecikmesi sıfır olacak şekilde kalibre edilmelidir.
 3. Yayın Kanalı İçindeki İntermodülasyon Ürünleri: Görüntü verici girişine Şekil 3'de belirtilen kırmızı deney işareti uygulandığında aşağıdaki işaret seviyeleri için belirtilen ölçme frekansında ölçülen değerler eş-zamanlama işareti tepe değerine göre en çok -57 dB olmalıdır.
  1. Monofonik (tek ses kanallı) vericilerde eş-zamanlama işareti tepe değerine göre işaret seviyeleri.
   - Görüntü Taşıyıcı : 8 dB, Ses Taşıyıcı: -10 dB, Renk Taşıyıcı: -16 dB
   - Ölçme frekansı fg+5,5 --4,43=fg+1,07 MHz
  2. Stereofonik (birden fazla ses kanallı) vericiler için ayrıca, ikinci ses taşıyıcının -20 dB seviyesinde ve (fg+1,42) frekansında ölçme yapılır.
 4. Bozulma (distorition): 50 Hz'lik bir kare dalga görüntü test işaretiyle yapılan ölçmede alan ve çizgi işaretlerinde bozulma % 4'ün altında olmalıdır:
 5. Darbe tepesinde eğilme (tilt): En çok % 5,
 6. Kazanç farklılaşması (differential gain):En çok % 5,
 7. Faz farklılaşması (differential phase):  En çok ± % 3-,
 8. İşaret/Gürültü Oranı: Yalnız vınıltı (hum) için en az 43 dB, süzülmemiş (unweighted) gürültü için en az 56 dB, süzülmüş (weighted) gürültü için ise en az 60 dB olmalıdır. Bu ölçmeler ses vericisi modülasyonsuz olarak çalışır durumda iken yapılır.

Televizyon ses vericisinin teknik özellikleri

Madde 21-Televizyon ses vericisinin sağlaması gereken bazı teknik özellikleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

 1. Tam modülasyonda maksimum frekans sapması (frequency deviation) ± 50 kHz olmalı ve 50 æs zaman sabit olan ön vurgu (pre-emphasis) kullanılmalıdır.
  Aşırı modülasyonları ve bunun sonucunda bant dışına taşmaları önlemek için her bir ses kanalı üzerinde genlik ve frekans sapması sınırlayıcı cihazlar (limiter) devre dışı bırakılamayacak biçimde bağlı olmalı ve devamlı kullanılmalıdır. Bu cihazlar, hiçbir durumda ± 50 kHZ sapma sınırı aşılmaksızın, ses işaretinde 6 dB bir aşırı yükselme olduğunda en çok 1 dB'e karşılık olan bir sapma artışına izin verecek özellikte olmalıdır.
 2. Genlik/frekans tepkisi (frequency response) ± 50 kHZ sabit frekans sapması (maksimum modülasyon) için, her bir ses frekans modülasyon kanalında 40 Hz ile 15 kHz arasında ±0,5 dB olmalıdır. Ses frekans modülasyon kanalları üzerinde, 19 - 100 kHz arası frekanslarda 15 kHz'deki genliğe göre en az 30 dB zayıflatma sağlayan alçak geçiren süzgeçler kullanılmalıdır.
 3. Harmonik bozulma (Distorisyon): 40 Hz-15 KHz frekans bandında, ± 50 kHz frekans sapmasında ve ters-vurgu (de-emphasis) kullanılmadan ölçülen toplam harmonik bozulma en çok % 0,5 olmalıdır.
 4. İşaret/gürültü oranı (signal to noise ratio): Vericiyi ± 50 kHz frekans sapmasıyla modüle eden 1 kHz frekanslı bir işaretin seviyesine göre bütün diğer gürültü işaretleri, süzülmemiş olarak ölçüldüğünde 60 dB, ITU-R Rec. 468'de verilen süzme devresiyle ölçüldüğünde ise en az 66 dB olmalıdır.
 5. İki ayrı ses kanalı kullanılan yayınlarda kanallar arası çapraz karışım (cross-talk): Kanallardan herhangi birisi 40 Hz ile 15 kHz arasındaki frekanslarda ± 50 kHz frekans sapmasıyla modüle edildiğinde diğer kanalda oluşacak çapraz karışım en çok -60 dB olmalıdır.
  Stereo yayınlar için çapraz karışım 40 Hz - 15 kHz için en çok - 40 dB olmalıdır.

Televizyon kanal aktarıcılarının teknik özellikleri

Madde 22  - Televizyon kanal aktarıcılarının sağlaması gereken bazı teknik özellikler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

 1. Çıkış gücü kararlılığı: Aktarıcının RF Giriş işaretinde 2 mV referans işarete göre ± 6 dB değişme olduğunda çıkıştaki değişme ± 1 dB sınırları içinde kalmalıdır.
 2. Taşıyıcı frekans toleransları: Frekans kaydırması olmayan durumlarda ses ve görüntü taşıyıcıların her ikisi için de ± 500 Hz'dir. Görüntü taşıyıcısında normal kaydırma (non-precision offset) kullanılması durumda tolerans ± 250 Hz'dir.
 3. Giriş Seçiciliği: Aktarıcının RF anten girişinde alınan kanal dışındaki işaretleri bastırmak üzere aşağıda belirtilen bastırma değerlerine sahip süzgeçler bulunmalıdır.
  1. VHF Bandları için:
   · fg - 9 MHz ve fg + 14 MHz frekanslarda en az 16 dB,
   · fg - 23 MHz ve fg + 28 MHz frekanslarda en az 36 dB.
  2. UHf Bandları için:
   · fg - 11 MHz ve fg+ 16 MHz frekanslarda en az 20 dB,
   · fg - 27 MHz ve fg + 32 MHz frekanslarda en az 42 dB.
  Bu ölçmeler sırasında otomatik kazanç kontrolü devre dışı bırakılır.
 4. Cihazın istenmeyen radyo frekans emisyonları:
  1. Çıkış gücü 25 W'dan fazla olan UHF çıkışlı aktarıcılar için en çok 1 mW.
  2. Çıkış gücü 25 W'dan fazla olan UHF çıkışlı aktarıcılar için en çok 20 mW.
  3. Çıkış gücü 25 W'dan fazla olan UHF çıkışlı aktarıcılar için en çok 25 æW.
  Ölçmeler, görüntü taşıyıcısı eş-zamanlama tepesine karşılık olan güç değerinden 2,5 dB daha düşük çıkış gücü sağlayan siyah seviyede bir pedestal işaretiyle modüle edilmiş, ses taşıyıcısı ise modülasyonsuz olarak tam güçte iken yapılır.
 5. Yerel osilatör sızması: Aktarıcının giriş uçları anma empedansıyla sonlandırılmış durumda iken bu uçlarda ölçülen yerel osilatörlerin frekansındaki gerilimlerden oluşan gürültü işaretleri toplamı Bant I ve III için 15 æV, Band IV ve V için 75 æV'u aşmamalıdır.
 6. Komşu kanallar üzerinde oluşan intermodülasyon ürünleri: 19 uncu maddenin (j) bendinde belirtilen sınırlar içinde olmalıdır.
 7. Aktarıcı cihazından doğrudan çevreye yayılan radyo frekans emisyonları:
  Aktarıcının görüntü ve ses taşıyıcıları, hiçbir yönde, odanın ortasında bulunduğu varsayılan >M/2 uzunlukta bir dipol antene en yüksek radyasyon yönündeki anma güçlerinden 40 dB daha düşük bir seviyede bir işaret uygulanması durumunda elde edilebilecek alan şiddeti değerlerinden daha yüksek bir alan şiddeti yaratmamalıdır.
  Bu ölçmeler, aktarıcı çıkışı yapay yüke bağlanmış olarak görüntü ve ses taşıyıcıları tam güçle çalışırken yapılmalıdır.
 8. Kanal İçi Genlik/Frekans Tepkisi: Aktarıcının çıkış kanalındaki genlik/frekans tepkisi, görüntü taşıyıcısındaki seviyeye göre fg - 0,5 MHz ile fg + 5,25 MHz bandında ± 1 dB, fg  + 5,25 ile fg + 5,8 MHz bandında ise + 1,0 dB ile -3,0 dB arasında olmalıdır.
 9. Grup Gecikme Karakteristiği: Renklilik (chrominance) işaretinin işgal ettiği bant içindeki grup gecikmesi, fg + 200 kHz frekansında ölçülen grup gecikme değerinden 50 ns'den daha fazla farklı olmamalıdır.
 10. Kanal içi intermodülasyon ürünleri: Monofonik yayınlar için 3 işaret, sterofonik yayınlar için ise 4 işaret tekniği ile ölçüldüğünde, kanal içinde oluşan intermodülasyon ürünlerinin toplam seviyesi eş-zamanlama işareti tepe değerine karşılık olan işaret seviyesine göre en az 57 dB daha düşük olmalıdır.
 11. Kazanç farklılaşması: En çok % 5 olmalıdır.
 12. Faz farklılaşması : ± 3- sınırları içinde olmalıdır.
 13. Gürültü sayısı (noise figure): Aktarıcının gürültü sayısı en çok 8 dB olmalıdır.
 14. Kanal İçi Duran dalga Oranı (VSWR): fg -0.75 MHz ile fg  + 5,75 MHz frekansları arasında aktarıcının anten girişindeki duran dalga oranı en çok 1,2 olmalıdır.

Vericiler ölçü-bakım birimi

Madde 23-Yayın kuruluşları, verici istasyonlarında yukarıdaki maddelere göre bulundurulması gereken teknik donanım dışında, yayın sistemleri içinde bulunan vericilerin her türlü ölçme, ayar, test ve bakım hizmetlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için, bünyeleri içinde bir Vericiler Ölçü-Bakım Birimine sahip olmalıdır. Bu birim içinde en az aşağıda belirtilen teçhizat tam ve çalışır durumda hazır bulundurmalıdır.

 1. Bütün kuruluşlar için:
  · Akım gerilim ve direnç ölçer (multimetre),
  · Osiloskop, DC-10 MHz,
  · Elektronik Voltmetre,
  · İzolasyon test cihazı (megger),
  · Sonlandırma dirençleri, ölçme kabloları, sabit ve değişken zayıflatıcılar, konnektörler ve benzerleri,
  · Çeşitli el aletleri ve tamir takımları.
 2. FM Vericileri işleten kuruluşlar için ek olarak:
  · Frekans sayıcı DC-200 MHz (eş-frekanslı vericiler için),
  · Spektrum analiz cihazı (Yerel radyo lisansları için bu şart aranmaz),
  · FM frekans sapması ölçme aleti (Deviation Meter),
  · Tarama frekanslı işaret üreteci ve osiloskop düzeni (Polyskop veya benzeri) (Yerel radyo lisansları için bu şart aranmaz).
 3. TV Vericileri işleten kuruluşlar için ek olarak:
  · Frekans sayıcı (0,5 kW'dan daha güçlü veya eş-frekanslı vericiler için),
  · Görüntü dalga şekli monitörü (waveform monitor) ve Vectorscope,
  · Görüntü desen (pattern) üreteci,
  · Artık-yan-band (Nyquist) ölçme demodülatörü,
  · VIT analiz cihazı (Yerel TV  lisansları için bu şart aranmaz),
  · Spektrum analiz cihazı (Yerel TV lisansları için bu şart aranmaz),
  · Tarama frekanslı işaret üreteci ve osiloskop düzeni (polyskop veya benzeri) (Yerel TV lisansları için bu şart aranmaz).

Radyo stüdyoları

Madde 24 -

 1. Ulusal ve bölgesel radyo istasyonu veya şebekesi stüdyo merkezinde, biri yayın diğeri ise program yapım ve kayıt amaçlı en az iki stüdyo bulunmalıdır. Yerel radyo istasyonlarında bunun yerine Üst Kurulun izniyle çok amaçlı tek bir stüdyo kullanılabilir.
 2. Radyo stüdyolarında kullanılan teçhizat genel olarak güncel teknolojiye, ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olmalıdır. Özel istisnalar dışında, amatör ses kaydediciler, plak, bant ve CD okuyucuları gibi tüketici pazarı için geliştirilmiş cihaz ve donanımın yayın amaçları için sürekli olarak kullanımına izin verilmez.
  Aşağıdaki bentlerde belirtilen cihazlar ve donanım yerine amaçlanan işlevleri yerine getirmek ve teknolojik gelişmeye uygun olmak şartıyla ayrı ayrı ya da birleşik olarak en az bunlara eşdeğer teknik kalitede başka cihaz ve sistemler kullanılabilir.
 3. Stüdyo merkezinde en az aşağıda belirtilen teçhizat bulunmalıdır:
  1. Bir adet yüksek kaliteli çok bantlı radyo alıcısı,
  2. Telefon hattını yayına bağlamak için seviye dengeleme ara biçim teçhizatı,
  3. Günlük yayınları sürekli olarak kaydetmek üzere, stüdyo merkezi çıkışına sabit olarak bağlı ve sürekli olarak 24 saat aralıksız çalışabilen tam yedekli bir ses kayıt düzeneği.
 4. (c) bendinde istenenlere ek olarak stüdyoların her birinde en az aşağıda belirtilen teçhizat bulunmalıdır:
  1. Kanal seviye ölçerleri (VU veya PPM) ve süzgeçleri bulunan profesyonel bir ses anahtarlama, karıştırma ve kontrol masası veya sistemi,
  2. 2 adet profesyonel ses kayıt ve okuma cihazı,
  3. 2 adet profesyonel CD okuyucu cihazı,
  4. 2 adet yüksek kaliteli kardioid veya iki yönlü mikrofon,
  5. 2 adet stüdyo kalitesinde dinleme hoparlörü.
 5. Stüdyo sisteminin girişleri (mikrofon veya yüksek seviyeli hatlar) ile vericiye veya stüdyo-verici arası iletim sistemine bağlanan ana çıkışı arasındaki ses işaretinin toplam teknik sistem karakteristikleri en az aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:
  1. Sistem seviye kararlılığı (1 saat içinde): ± 0,3 dB,
  2. Genlik/frekans tepkisi:
   - 30 Hz-125 Hz ve 10 kHz - 15 kHz arası + 0,5 ile -1 dB,
   - 125 Hz ile 10 kHz arası: ± 0,5 dB
  3. Harmonik bozulma: % 0,5
  4. İşaret/gürültü oranı (süzülmemiş): 66 dB,
  5. Stereo kanallar arası çapraz geçişme (cross-Talk): Referans seviyeye göre en çok - 40 dB.
 6. Ölçü bakım teçhizatı Radyo stüdyo merkezinde olağan periyodik bakım ve onarımlarla bazı acil bakım hizmetler için yeterli düzeyde ölçü aleti, takım ve avadanlık ve yedek malzeme bulundurulmalıdır. Küçük yerel radyo istasyonları için Kurulun uygulayabileceği istisnalar dışında ölçü-bakım hizmetleri için çalışır ve kalibrasyonu tam durumda bulundurulması gereken asgari donanım aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:
  1. Test işareti üreteci,
  2. DC-10 MHz Osiloskop,
  3. Akım, gerilim ve direnç ölçer (multimetre),
  4. Ses seviye, bozulma ve gürültü ölçer (distortion and noise meter), (Küçük yerel radyo istasyonları için bu şart aranmaz),
  5. Çeşitli sabit ve ayarlanabilir zayıflatıcılar, sonlandırma dirençleri, ölçme kabloları ve benzerleri,
  6. Çeşitli anahtar ve tornavida takımları, havyalar ve diğer el aletleri.

Televizyon stüdyoları

Madde 25-(Değişik:RG-10/04/2002-24722)

 1. Televizyon stüdyolarında kullanılan teçhizat genel olarak güncel teknolojiye, ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olmalıdır. Özel istisnalar dışında amatör kameralar,  ses ve görüntü kaydedici ve okuyucuları gibi tüketici pazarı için geliştirilmiş cihaz ve donanımın yayın amaçları için sürekli olarak kullanımına izin verilmez.

  Aşağıdaki bentlerde  belirtilen cihazlar ve donanım yerine, amaçlanan işlevleri yerine getirmek ve teknolojik gelişmeye uygun olmak şartıyla ayrı ayrı ya da birleşik olarak en az bunlara eşdeğer teknik kalitede başka cihaz ve sistemler kullanılabilir.

 2. Bir televizyon stüdyo merkezi en az aşağıda belirtilen birimlerden oluşmalıdır:
  1. Yapım ve yayın stüdyosu ve kontrol odası
  2. Yayın devamlılık ve ana kumanda bölümü
  3. Ölçü bakım odası,
  4. Giyinme, makyaj odaları ve diğer destek birimleri.
 3. Yapım ve yayın stüdyosu ve kontrol odası:
  Yapım ve yayın stüdyosu ve kontrol odası grubunda en az aşağıda belirtilen teçhizat tesis edilmiş ve kullanılır durumda olmalıdır:
  1. En az 400 çizgi veya 440.000 pixel çözümlemeli renkli stüdyo kamerası ve ilgili kontrol birimi, 2 takım,
  2. 2 adet kardioid, 2 adet çift-yönlü, 2 adet yönsüz (<ı>omni-directional) ve 2 adet yaka tipi mikrofondan ve sehpalarından oluşan mikrofon takımı,
  3. Stüdyo kalitesinde ses monitörü, stüdyoda 2 adet, kontrol odasında 1 adet,
  4. Stüdyo aydınlatma ve ışık kontrol düzeneği, 1 takım,
  5. En az 8 görüntü, 2 efekt girişli ve 3 çıkışlı (program, ön izleme ve monitör için) görüntü seçme, karıştırma, anahtarlama ve kontrol masası veya düzeneği,
  6. Görüntü dağıtım yükselteçleri ve eşitleyiciler (<ı>equalizer) kaynaklar ve çıkışlar için yeterli sayıda,
  7. En az 12 giriş ve 4 çıkış kanallı, seçme, karıştırma, eşitleme ve limitleme işlemlerini yapabilen ses kontrol masası veya düzeneği,
  8. En az S-VHS teknik kalitesinde, analog veya sayısal, bant, optik disk, magnetik disk veya benzeri ortamlı 2 adet görüntü kaydeci ve 1 adet okuyucu,
  9. Dalga şekli monitörü (<ı>waveform monitör) ve vectorscope, birer adet,
  10. PAL ve RGB girişleri olan 47 cm stüdyo tipi standart renkli monitör, 2 adet,
  11. PAL ve RGB girişleri olan 36 cm stüdyo tipi precision renkli monitör, 1 adet,
  12. Diğer stüdyolar, yayın devamlılık ve kumanda bölümü gibi hacimler arası iç haberleşme (interkom) sistemi,
  13. Profesyonel CD okuyucu, 2 adet,
  14. Profesyonel ses kaydedici/okuyucu, 2 adet,
 4. Yayın devamlılık ve ana kumanda bölümü
  1. Yayın kontrol ve anahtarlama masası veya düzeneği,
  2. Servo kontrollu eş-zamanlama (senkron) işaret üreteci, 1 adet,
  3. En az 12 x 12 kaynak ve 4 x 4 çıkış hattına uygun, giriş-çıkış yol-verme ve anahtarlama matrisi,
  4. PAL ve RGB girişleri olan 36  cm hassas profesyonel (precision) renkli monitör, 1 adet,
  5. PAL ve RGB girişleri olan 48 cm renkli monitör, 1 adet,
  6. İntercom ve monitör hoparlörleri, 2 adet,
  7. Diğer stüdyolar ve teknik hacimler arası interkom sistemi,
  8. Doğrudan verici çıkışını izlemeye uygun bir TV alıcısı,
  9. Ses monitörü hoparlörü, 2 adet,
  10. Yayınların kanun ve yönetmelikler gereği sürekli olarak kaydı için 24 saat sürekli çalışabilen, tam yedekli bir görüntü ve ses kayıt düzeneği,
  11. Sabit görüntü gönderici
   Karakter üreteci
  12. Aşağıdaki birimlerden oluşan görüntü cihazları grubu:
   1. İşaret eşitleyicileri (equalizer), 2 adet,
   2. Görüntü eş zamanlayıcı, 1 adet,
   3. Dağıtım yükselteçleri, 1 takım
   4. VIT (Vertical Interval Test) işaret üretici ve devreye bağlama düzeneği (yerel televizyon ve sadece UTV lisanslı kuruluşlar için bu şart aranmaz),
   5. Görüntü desen (pattern) üreteci,
   6. İstasyon tanıtma işareti (logo) üreteci.
  13. Aşağıdaki birimlerden oluşan ses cihazları grubu:
   1. Hat ve dağıtım yükselteçleri, 1 takım,
   2. İşaret eşitleyicileri (equalizer), 2 adet,
   3. Modülasyon seviye sınırlayıcısı (limiter), 1 adet.
   4. Telefon hibrid seviye eşitleyici ara birimi, 1 adet,
  14. Aşağıdaki birimlerden oluşan ölçü cihazları grubu:
   1. Dalga şekli monitörü (waveform monitör), 1 adet,
   2. Vectorscope, 1 adet (yukarıdaki dalga şekli monitörü ile birleşik olabilir),
   3. Darbe işaret üreteci (Yerel televizyon istasyonları için bu şart aranmaz),
   4. Görüntü test işareti üretici (Yerel televizyon istasyonları için bu şart aranmaz),
  15. Aşağıdakilerden oluşan, görüntü kayıt ve/veya okuma cihazları grubu:
   1. En az S-VHS teknik kalitesinde, analog ve sayısal, bant, optik disk, magnetik disk veya benzeri ortamlı okuyucu, 2 adet (yerel televizyon istasyonları için bu sayı bir azaltılır),
   2. En az S-VHS teknik kalitesinde, analog veya sayısal, bant, optik disk, magnetik disk veya benzeri ortamlı kaydedici ve okuyucu, 2 adet (Yerel televizyon istasyonları için bu sayı bir azaltılır),
   3. Her bir görüntü kayıt ve okuma aygıtı için birer adet en az 21 cm standart monitörler,
   4. Dalga şekli monitörü ve Vectorscope takımı ve bunları istenen cihaza bağlayıcı düzenek, 1 takım (Yerel televizyon istasyonları için bu şart aranmaz),
 5. Ölçü bakım odası: Televizyon stüdyo merkezinde olağan periyodik bakım ve onarımlarla bazı acil bakım hizmetleri için yeterli düzeyde ölçü aleti, takım ve avadanlık ve yedek malzeme bulundurmalıdır. Küçük yerel TV stüdyoları için Kurum'un uygulayabileceği istisnalar dışında stüdyo merkezlerinin ölçü-bakım biriminde çalışır ve kalibrasyonu tam durumda bulundurulması gereken asgari donanım aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:
  1. DC-10 MHz Osiloskop,
  2. Akım, gerilim ve direnç ölçer (multimetre),
  3. Ses seviye, bozulma ve gürültü ölçer (distortion and noise meter) (Yerel televizyon istasyonları için bu şart aranmaz),
  4. Çeşitli sabit ve ayarlanabilir zayıflatıcılar, sonlandırma dirençleri, ölçme kabloları ve benzerleri,
  5. Kamera test ve ayar kartları,
  6. Görüntü ve ses bant kayıt cihazları için kalibrasyon ve ayar test bantları,
  7. Çeşitli anahtar ve tornavida takımları, havyalar ve diğer el aletleri,
 6. Elektronik Haber Toplama Donanımı:
  Küçük yerel istasyonlar dışındaki stüdyo merkezlerinde en az 2 adet asgari S-VHS standardında profesyonel elektronik haber toplama (ENG) kamera-kaydedici takımı her an kullanıma hazır durumda bulundurulmalıdır.
 7. Naklen Yayın Donanımı:  Kullanılması durumunda naklen yayın donanımının teknik özellikleri ve performans değerleri bu Yönetmelikte stüdyo donanımı için verilenlere eşdeğer olmalıdır.
 8. Stüdyo kompleksindeki her bir stüdyonun çıkışındaki her türlü işaretlerle ana çıkış işaretleri, ilgili IU tavsiyelerine ve raporlarına, özellikle de ITU-R BT.709'a ve BT.470'de B ve G/PAL Sistemi için belirtilen teknik karakteristiklere uygun olmalıdır.
 9. Aşağıda (J) ve (K) bentlerinde belirtilen değerlerin ölçülmesinde ITU-R BT. 472, BT.505 ve BT. 567'de belirtilen yöntemler ve test işaretleri kullanılır.
 10. Stüdyo sisteminin girişi ile vericiye ya da stüdyo-verici arası iletim  sistemine bağlanan ana çıkışı arasındaki görüntü (video) işaretinin toplam teknik sistem karakteristikleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır :
  1. Toplam görüntü işareti seviyesi : 1,0 V ± 10 mV,
  2. Renklilik/parlaklık (chrominance/luminance) kazanç eşitsizliği ± % 3,
  3. Renklilik/parlaklık gecikme eşitsizliği : ± 20 ns,
  4. Giriş ve çıkış empedanslarında uyumsuzluk kaybı : 39 dB,
  5. İşaret/gürültü oranı, süzülmüş, 60 dB.
 11. Stüdyo sisteminin girişi ile vericiye ya da stüdyo-verici arası iletim sistemine bağlanan ana çıkışı arasındaki ses işaretinin toplam teknik sistem karakteristikleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.
  1. Sistem kazancı kararlılığı (1 saat içinde) : ± 0,3 dB
  2. Genlik/frekans tepkisi :
   - 40 Hz - 125 Hz ve 10 kHz - 15 kHz arası + 1 ile-2 dB
   - 125 Hz ile 10 kHz arası : ± 1,0 dB.
  3. Harmonik bozulma: % 0,5
  4. İşaret/Gürültü oranı: 60 dB

MMDS ve Kablolu Dağıtım Sistemleri

Madde 26  -

 1. MMDS ve Kablolu Program dağıtım sistemleri, ilgili kanunlara, yönetmeliklere, ulusal ve uluslararası standartlara ve güncel teknolojiye uygun olarak tesis ve teçhiz edilmelidir.
 2. Sistemlerin çalışma kalitesi, aşağıda belirtilen karakteristiklerin ölçülmesiyle belirlenir.
  1. Toplam genlik/frekans tepkisi,
  2. Taşıyıcı/gürültü güç oranı,
  3. Kanallar arası çapraz modülasyon,
  4. Kanal içinde intermodülasyon,
  5. Şebeke frekanslı modülasyon ve gürültü,
  6. Grup gecikme tepkisi.
 3. Alıcı cihazıyla birlikte bulunması gereken herhangi bir ek cihazla (dekoder ve benzeri) birlikte toplam sistem çalışma kalitesi (performans), her kanalda en az aşağıda verilen kriterlere uygun olmalıdır.
  1. ITU'nun 5 dereceli değerlendirme ölçeğine göre en az 3,5 derecede bir alış kalitesi,
  2. İşaret/Gürültü oranı:  - 43 dB,
  3. Çapraz modülasyon ürünleri:  - 46 dB,
  4. İntermodülasyon ürünleri:  - 54 dB,
 4. MMDS için kullanılacak frekans bandı ve mikrodalga kanal frekansları ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve standartlar gözönünde tutularak belirlenir.

Güvenlik Kuralları

MADDE 27-

 1. Bu Yönetmelikte başkaca belirtilmedikçe Radyo ve Televizyon Verici İstasyonları ve ilgili donanımı TS 2140'da belirtilen güvenlik isterlerine uygun olmalıdır. Donanımın güvenlik isterleriyle ilgili ölçmeler TS 2207 esas alınarak yapılır.
 2. Yayın ve dağıtım sistemlerinin tüm teçhizatı, hizmet personeline ve abonelerine herhangi bir nedenle elektrik şoku riski taşımayacak biçimde imâl edilmiş ve ilgili tesisat yönetmelikleri ve emniyet kuralları dikkate alınarak tesis edilmiş olmalıdır.
 3. Stüdyolar, verici istasyonları, dağıtım ve anahtarlama merkezleri ve benzeri bütün aktif teknik alanlar, en çok 2 Ohm toprak direnci olacak biçimde topraklanmalıdır.
 4. Kablolu dağıtım ya da diğer aboneli sistemlerde aboneler, giriş noktalarında sağlanacak özel izolasyonlu koaksiyel hat bağlayıcılarıyla herhangi bir şebeke frekanslı gerilim sızmasına karşı korunmalıdır.

Yayın Şebekesi İçinde ve Stüdyo-Verici Arası Program Bağlantıları

Madde 28 -

 1. Sabit program kaynakları arası veya bu kaynaklar ile vericiler arası program bağlantıları, ya da bir şebeke oluşturmak üzere radyo veya televizyon verici istasyonları arasındaki karasal program bağlantıları için öncelikle ülke çapında telekomünikasyon hizmeti vermeye yetkili kuruluşun (örneğin PTT'nin) olanaklarının kullanılması esastır. Bu kuruluşun istenen program bağlantısını sağlayamaması durumunda lisans sahibi, ITU tarafından bu hizmetler için ayrılmış bulunan frekans bantları içinde, gerekli teknik koşullara ve kurallara uymak şartıyla kendi karasal link teçhizatını kurup işletebilir. Yayıncı bu amaçla kullanacağı teknik donanımla ilgili her türlü bilgiyi Üst Kurula vermek ve izin almak zorundadır.
 2. Yayın şebekesi içinde verici yerine kanal aktarıcısı (transposer) kullanılarak program bağlantısının sağlandığı durumlarda (a) bendinde belirtilen şartlar aranmaz.
 3. Yayıncı, sadece yayın amacıyla kullanılmak üzere, ENG, SNG veya naklen yayın araçları gibi hareketli program kaynakları ile sabit en yakın yayın veya röle istasyonu arasında veya uydu aracılığı ile bağlantı kurulabilmesi amacıyla ve öngörülen amaçlar için kullanılması kaydıyla uç linkleri kurup işletebilir Yayıncı bu amaçla kullanacağı teknik donanımla ilgili her türlü bilgiyi Üst Kurula vermek ve izin almak zorundadır.
 4. Program iletimi ve dağıtımı için uydu kullanan yayıncılar uydu işleri için yetkili kuruluştan ayrıca izin almak zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

LİSANS ÜCRETLERİ

Lisans ve yayın izni ücretleri

Madde 29

 1. Yayıncılar, lisans alınması aşamasında her lisans dönemi için bir defaya mahsus olmak üzere miktarı 32 nci maddeye göre belirlenen bir Lisans Ücreti öderler. Bu ücretin 31 nci maddede belirtilen usulde hesaplanan kısmı, yayın lisansı almak üzere Üst Kurula başvuru yapılırken avans olarak ödenir.
 2. Yayın izninin alındığı tarihten itibaren her yıl için miktarı 33 üncü maddeye göre belirlenen Yayın İzni Ücreti ödenir.
 3. Münhasıran kalkınmada öncelikli bölgelerde yapılacak yayınlar için her türlü lisans ve yayın izni ücretleri Üst Kurul kararıyla % 50 oranına kadar azaltılabilir.

Ücretlerin hesaplanması

Madde 30-Lisans ve yayın izni ücretleri, verilen lisansın tipine bağlı olarak 32 nci maddeye göre belirlenen Ünite Sayısının, Üst Kurul tarafından her yıl belirlenen bir katsayı ile çarpımıyla hesaplanır.

Başvuru sırasındaki lisans ücreti avansının hesaplanması

Madde 31- Bu Yönetmelikte belirtilen yayın hizmetlerinden birini kurmak ve işletmek için başvuruda bulunanlar aşağıda belirtilen esaslara göre hesaplanan bir avans öderler.

 1. Lisans Tip R1, R2, R3 ve talep edilen her yayın kanalı için : 25 Ünite,
 2. Lisans Tip UR için : 100 Ünite,
 3. Lisans Tip T1, T2, T3 ve talep edilen her yayın kanalı için: 250 Ünite,
 4. Lisans Tip UT için : 1.000 Ünite,
 5. Lisans Tip K1, veya M1 için : 500 Ünite,
 6. Lisans Tip K2, veya M2 için : 200 Ünite,
 7. Lisans Tip K3, veya M3 için : 100 Ünite,
 8. Lisans Tip K4, veya M4 için : 50 Ünite,
 9. Lisans Tip K5, veya M5 için : 20 Ünite.

Çeşitli lisans tiplerine göre lisans ücretleri

Madde 32-  Lisans taban ücretinin belirlenmesinde aşağıda verilen Ünite Sayıları kullanılır.

 1. AM/(LF, MF) radyo yayını yapan her bir verici için 30 dBW çıkış gücüne kadar (dahil) U=500 Ünite, daha yüksek güçler için U=1.000 Ünite alınır.
 2. FM/VHF radyo ve VHF - UHF TV yayınları için yayın lisans ücretlerinin bulunmasında her bir verici için uygulanacak ünite sayısı, aşağıda verilen formüle göre hesaplanır.
  U=Lx xY
  Yukarıdaki formülde :
  U=Ünite sayısı,
  Lx=her bir lisans tipi için (c) bendinde verilen Lisans Tipi Katsayısı,
  Y=aşağıda ÇİZELGE 3'e göre belirlenen Yayın Kapsama Katsayısı'dır.
  Vericinin kapsadığı alan içinde yaşayan nüfusun belirlenmesinde, Üst Kurulca benimsenen yöntem kullanılır.
 3. Radyo ve televizyon yayınları için R1 ile R3 ve T1 ile T3 lisans tipleri için uygulanacak Lx değerleri aşağıda belirtildiği gibidir.
  1. Lisans Tip R1 için : LR1=10
  2. Lisans Tip R2 için : LR2=11
  3. Lisans Tip R3 için : LR3=12
  4. Lisans Tip T1 için : LT1=100
  5. Lisans Tip T2 için : LT2=110
  6. Lisans Tip T3 için : LT3=120
 4. Uydulardan yapılan ve yeryüzü üzerindeki verici veya aktarıcılarla yeniden yayınlanmayan ve 90 cm veya daha küçük çaplı bir parabolik anten veya eşdeğeri ile doğrudan bireyler tarafından alınabilen yayınlar için uygulanacak ünite sayısı her bir radyo yayın kanalı için (Lisans Tip UR) 20.000, her bir televizyon yayın kanalı için ise (Lisans Tip UT) 200.000'dir.
  Bu tür yayınların yeryüzünde kurulu verici veya aktarıcılarla ayrıca yayınlanması durumunda radyo için R1, televizyon için T1 tipi lisans tarifesi uygulanır.
 5. Zaman paylaşımlı yayınlar için en az süre dilimi 4 saat olup bu süreyi ve tam katlarını aşan süreler bir fazla dilim olarak değerlendirilir.
  Bu tür yayınlar için yayın saatlerine göre 32 nci maddenin (b) bendine göre hesaplanan ünite sayılarının aşağıda belirtilen yüzdeleri uygulanır.
   - 06 : 00  - 10 : 00 arası % 25
  - 10 : 00  - 14 : 00 arası % 15
  - 14 : 00  - 18 : 00 arası % 15
  - 18 : 00  - 22 : 00 arası % 30
  - 22 : 00  - 02 : 00 arası % 20
  - 02 : 00  - 06 : 00 arası % 10
 6. Dönüşümlü yayınlar için yayın günlerine göre 32 nci maddenin (b) bendine uygun olarak hesaplanan ünite sayılarının aşağıda belirtilen yüzdeleri uygulanır :
  - Cumartesi günleri % 20
  - Pazar ve resmi tatil günleri % 25
  - Diğer günler % 15
 7. MMDS ve Kablolu yayın ve dağıtım sistemleri lisanslarında uygulanacak ünite sayıları, n=dağıtılan program kanalı sayısı olmak üzere aşağıdaki formüllere göre hesaplanır.
  1. Lisans Tip K1 ve M1 için : U = 10.000 + (100 x n)
  2. Lisans Tip K2 ve M2 için : U = 4.000 + (100 x n)
  3. Lisans Tip K3 ve M3 için : U = 2.000 + (100 x n)
  4. Lisans Tip K4 ve M4 için : U = 1.000 + (100 x n)
  5. Lisans Tip K5 ve M5 için : U = 500 + (100 x n)
 8. MMDS sistemleri için yukarıda (g) bendinde belirtilen ücretlere ek olarak, kullanılan her bir multipleks mikrodalga RF kanalı için ayrıca 50 Ünite ücret ödenir.

Yıllık Yayın İzni Ücretlerinin Hesaplanması

MADDE 33-

 1. Yayın iznine sahip olanlar ayrıca, her yıl için yukarıda 32 nci maddeye göre hesaplanan Ünite sayısının beşte birinin 30 uncu maddede belirtilen katsayıyla çarpımıyla bulunan miktarı, yıllık yayın izni ücreti olarak öderler.
 2. K ve M tipi lisans sahipleri bir önceki takvim yılı içinde abonelerden tahsil etmiş oldukları abone ücretlerinin brüt % 10'unu yıllık yayın izni ücretine ek olarak ayrıca öderler.
 3. Şifreli yayın yapan yayıncılar bir önceki takvim yılı içinde abonelerden tahsil etmiş oldukları abone ücretlerinin brüt % 5'ini yıllık yayın izni ücretine ek olarak ayrıca öderler.

Yayın izni ücretlerinin ödenmesi

Madde 34

 1. Yıllık yayın izni ücretleri, lisansın alınmasını izleyen birinci ve yedinci aylar içinde olmak üzere 2 taksit halinde ve 33 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen abone payları hariç peşin olarak ödenir.
 2. Herhangi bir nedenle bir yıl içinde lisansın iptal edilmesi halinde, yıllık yayın izni ücretinin lisansın kullanılmadığı süreye düşen miktarının yarısı 30 gün içinde Üst Kurul kararıyla iade edilir. Lisansın kullanıldığı sürenin hesaplanmasında gün esas alınır.
 3. Yıl içinde lisans tipinin değişmesi durumunda bir önceki lisansın kullanılmayan süresine oranlanan miktar yeni lisans ücretine mahsup edilir ve süre yeniden başlatılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Teknik personel

Madde 35

 1. Yayıncılar, stüdyolarda ve verici/aktarıcı istasyonlarda bulunan her türlü cihazların ve donanımın işletme ve bakım hizmetleri için (b) bendinde özellikleri belirtilen teknik personeli kullanmak zorundadırlar. Ancak, bu istasyonlarda sorumlu teknik personel tarafından cihaz ve sistemlerin bütün ayar ve kontrolleri yapıldıktan sonra, yine teknik personelin kontrolu altında olmak kaydıyla, cihaz ve sistemler diğer kişiler tarafından da kullanılabilir.
 2. Teknik personel, en az, meslek teknik okulları ve teknik liselerin elektrik, elektronik veya haberleşme bölümü mezunu olmalı, temel elektrik, elektronik, elektromanyetik dalgalar ve radyo-televizyon yayınlarının temel teknik özellikleri konularında teorik ve pratik bilgi sahibi ve yayıncının kullandığı cihaz ve sistemlerin işletme, ayar ve bakımı konularında özel bilgi ve tecrübe sahibi olmalıdır.
 3. Ulusal ve bölgesel yayın lisansına sahip olan yayıncılar, tüm teknik hizmetlerin idaresi ve kontrolü için bünyeleri içinde en az bir elektrik, elektronik veya fizik mühendisi bulundurmak zorundadırlar.
 4. Yayıncıların bünyeleri içinde devamlı bulunduracağı teknik personelin asgari sayısı ve nitelikleri lisans başvurusu sırasındaki değerlendirmeyle belirlenir. Yayıncı, bu asgari sayının dışında, dışarıdan hizmet kiralamak yoluyla teknik personel desteği sağlayabilir.

Şifreli Yayınlar

Madde 36 - Şifreli yayınlarda görüntüyle birlikte sesin de normal alıcılarla anlaşılamayacak biçimde şifrelenmesi esastır.

Görüntü ve sesin şifreli olarak yayınlanması, yayın sisteminin kullandığı kanal ve frekans bandı içinde ve dışında bu Yönetmelikte belirlenen teknik isterlerde herhangi bir bozulma ya da farklılaşmaya neden olmamalı, eş-kanal ya da komşu kanal enterferansını artırıcı bir etki yaratmamalıdır.

Lisans devir ve temliki

Madde 37 -Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun yayın lisansı verdiği bir kuruluş bu lisansı, yayın istasyonlarını ve şebekelerini, Üst Kurulun izniyle bir üçüncü kuruluşa devredebilir. Yayın istasyonları, şebekeleri veya yayın süreleri reklam ve sponsorluk dışında başka yayın kuruluşlarına veya üçüncü şahıslara ücret karşılığı veya ücretsiz olarak tahsis edilemez. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu ile İcra ve İflas Kanunu hükümleri saklıdır.

Üst Kurulun yayın lisansı verdiği bir kuruluş bu lisansı, yayın istasyonlarını ve şebekelerini yurt dışından Türkiye’ye yönelik yayın yapan radyo ve/veya televizyon kuruluşlarına devir veya temlik edemez.

Yayıncının Diğer Yükümlülükleri

Madde 38

 1. Yayıncı, günlük ve haftalık olarak en az lisansında belirtilen süreler kadar yayın yapmak zorundadır. Yayın zinciri içindeki 500 Watt ya da daha yüksek verici çıkış güçlü herhangi bir istasyonda, önceden Üst Kurula bildirilerek izin alınmış ve seyircilere duyurulmuş olan uzun süreli kesintiler dışında, şehir şebekesindeki elektrik kesintileri, teknik arıza ya da başka bir nedenle olabilecek yayın kesintileri, toplam yayın sürelerine göre günlük %5'den, haftalık %3'den fazla olamaz, 500 Watt'ın altında verici çıkış gücü olan istasyonlar için bu tür kesintiler sürekli olarak 48 saati aşamaz. Bu süre, istasyonun bulunduğu bölgede yetkili mülki idare amirlerince belirlenen zorunlu sebeplerin varlığı halinde bu sebepler ortadan kalkıncaya kadar devam eder.
 2. Kullanılan lisansın tipi ve niteliğiyle ilişkili olsun olmasın yayın kuruluşunun yapısında, yayın zinciri içinde kullanılan teknik donanımın nicelik ve niteliklerinde zaman içinde olabilecek her türlü değişiklik iki ay içinde Üst Kurula bildirilir.
 3. Üst Kurul, denetlemeye yetkili olduğu belgelenmiş teknik elemanlar aracılığıyla haberli veya habersiz olarak yayıncının stüdyolarını veya verici/aktarıcı istasyonlarını denetleyebilir. Denetlenen yayıncı, denetleyen kişi veya heyete gereken kolaylıkları göstermek zorundadır.

Müeyyideler

Madde 39 - Kanunda, Kanuna istinaden Üst Kurulca yürürlüğe konulan yönetmeliklerde ve diğer mevzuatta öngörülen şartları taşımadığı anlaşılan ve/veya verdiği taahhütnamelerde yazılı hususları yerine getirmeyen yayın kuruluşları ve sorumluları hakkında, Üst Kurul tarafından aşağıdaki müeyyideler uygulanır.

 1. İlgili kanunlar ve yönetmeliklerle belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen, yayın lisansında belirtilen şartlara uymayan yayın kuruluşları ve sorumluları hakkında  2813 sayılı Telsiz Kanunu ile Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
 2. Bu yönetmelikte öngörülen şartlardan birisini taşımadıkları ya a da yayın lisansı ve izni verildikten sonra bu şartları kaybettikleri ve/veya öngörülen şartları hileyle elde ettiği sonradan tespit edilen yayın kuruluşları ve sorumlularına yazılı bildirim yapılarak açıklama yapması ve eksikliklerini gidermesi istenilir. Kendisine bildirilen süre içerisinde yazılı açıklama yapmayan ve/veya eksikliklerini gidermeyen kuruluşların yayın lisansı ve izni, Üst Kurulca iptal edilir.
 3. Yerinde yapılan teknik denetimler sonucunda; yayın lisansına ve/veya bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık saptanması halinde; ilgili kuruluşa,  gerekli düzeltmenin yapılabilmesi için (15) günlük süre tanınır.  Aykırılığın giderilmediği belirlenirse, söz konusu istasyonun yayını,  gerekli düzeltme yapılıncaya kadar ve en çok üç ay için  durdurulur. Ancak bu süre sonunda gerekli düzeltmeyi yapmadığı saptanan yayın kuruluşunun  söz konusu istasyonla ilgili yayın izni iptal edilir.
 4. Yayın izni iptal edilen istasyonlardan dolayı yayın kuruluşlarının  lisansında belirtilen Lisans Tipinin tanımında yer alan koşulların ortadan kalkması durumunda da, yayın lisansı Üst Kurulca iptal edilir.
 5. Üst Kurula bu yönetmeliğin 7. maddesinin (g) bendi uyarınca verdiği taahhütnamede belirlenen usul ve esaslara uymayan yayın kuruluşları ve sorumluları hakkında uygulanacak müeyyideler taahhütname ve Kanundaki hükümler çerçevesinde Üst Kurul tarafından kararlaştırılır.
 6. (Değişik:RG-22/01/2003-25001)Üst Kuruldan izin almadan verici yayın yerini, verici gücünü (ERP), Yayın frekansını, yayın tipini değiştiren veya yeni bir kanal/frekanstan yayın yapan kuruluşlar uyarılır. Verilen süre içerisinde durumunu düzeltmeyen kuruluşların ilgilileri hakkında 3984 sayılı Yasanın Ek 2'nci maddesine göre işlem yapılır.

Lisans alma zorunluluğu

Madde 40 - (Başlığıyla beraber değişik:RG-22/01/2003-25001)

Üst kurul'dan izin alınmadan her ne sebeple olursa olsun hiç bir yeni istasyonun yayına geçmesine izin verilmez. Aksi durumda bu  istasyonlar derhal kapatılır ve sahipleri hakkında yasal işlem yapılır.

Kanal/frekans yıllık geçici kullanım bedeli yükümlülüğü ve kapsamı

Madde 40/a – (Danıştay 13. Dairesinin 25/12/2007 tarihli ve 2006/1393 Esas, 2007/9330 Karar Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)

Kanal/frekans yıllık geçici bedelinin hesaplanması

Madde 40/b – (Danıştay 13. Dairesinin 25/12/2007 tarihli ve 2006/1393 Esas, 2007/9330 Karar Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)

Karasal televizyon/radyo yayını lisans tipi katsayıları

Madde 40/c – (Danıştay 13. Dairesinin 25/12/2007 tarihli ve 2006/1393 Esas, 2007/9330 Karar Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)

Kanal/frekans yıllık geçici kullanım bedelinin ödenme usulü ve ödenmemesi durumunda uygulanacak müeyyidele

Madde 40/ç – (Danıştay 13. Dairesinin 25/12/2007 tarihli ve 2006/1393 Esas, 2007/9330 Karar Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)

Kanal/frekans yıllık geçici kullanım bedeli muafiyet ve indirimleri

Madde 40/d – (Danıştay 13. Dairesinin 25/12/2007 tarihli ve 2006/1393 Esas, 2007/9330 Karar Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)

Kanal/frekans yıllık geçici kullanım taahhüdü olmaksızın kanal/frekans kullanan kuruluşlara uygulanacak müeyyideler

Madde 40/e – (Danıştay 13. Dairesinin 25/12/2007 tarihli ve 2006/1393 Esas, 2007/9330 Karar Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)

Standart karasal verici gücü haricinde verici gücü kullanılması durumunda alınacak yıllık geçici kullanım bedeli

Madde 40/f – (Danıştay 13. Dairesinin 25/12/2007 tarihli ve 2006/1393 Esas, 2007/9330 Karar Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)

Kanal/frekans yıllık geçici kullanım bedeli iadesi

Madde 40/g – (Danıştay 13. Dairesinin 25/12/2007 tarihli ve 2006/1393 Esas, 2007/9330 Karar Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)

Kanal/frekans geçici kullanım bildirimleri

Madde 40/ğ – (Danıştay 13. Dairesinin 25/12/2007 tarihli ve 2006/1393 Esas, 2007/9330 Karar Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)

ALTINCI BÖLÜM

GEÇİCİ HÜKÜMLER

İhale Usulü ve Şekli

EK MADDE 1 - (Ek:RG-03/02/1999-23600)

Bu Yönetmeliğin 13'ncü maddesinin (b) bendi kapsamına giren kuruluşlara kanal veya frekans tahsisini temi nen, Üst Kurulca ayrılmış bulunan yayın kanal veya frekansların seçme önceliği, açık teklif usulüyle sıralama ihalesi şeklinde yapılır.

İhalenin; kapsamı, günü, saati ve yeri, iştirak için gerekli belgeler, muhammen bedel veya taban bedel, alınacak teminat tutarı, ihalenin icrası, ihale komisyonunun yetkilileri ile Üst Kurulca belirlenecek diğer hususlar sıralama ihalesi şartnamesi ile belirlenir.

İhaleye ilişkin bilgiler, yükümlülüklerini yerine getirmiş, sıralama ihalesine katılmaya yeterliliği tespit edilmiş olan kuruluşların bilinen adreslerine Üst Kurulca yazıyla tebliğ edilir.

Sıralama ihalesinin ilanı, ihale tarihinden en az 20 gün önce Resmi Gazetede ve tirajı en fazla olan en az iki gazetede yayımlanır.

İhale Komisyonu

EK MADDE 2 - (Ek:RG-03/02/1999-23600)

İhale komisyonu, Başhukuk Müşaviri, İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanı, Planlama, Düzenleme ve Teşvik Dairesi Başkanı, Etüd, Proje, Yatırım ve Teknik Araştırmalar Dairesi Başkanı, Bütçe, Mali Hizmetler ve Muhasebe Dairesi Başkanı, İdari Hizmetler Dairesi Başkanı ile Üst Kurul tarafından görevlendirilecek üç uzman olmak üzere dokuz kişiden oluşur.

Üst Kurul, komisyon üyesi uzmanlar haricinde kalan üyelerden birini Komisyon Başkanı olarak tayin eder.

Komisyon üyesi Başhukuk Müşaviri veya daire başkanlarından birinin, izinli, geçici görevli veya raporlu olması halinde geçici olarak, yerine hukuk müşaviri veya bir başka daire başkanı Üst Kurul tarafından görevlendirilir. Komisyon üyesi uzmanların izinli, geçici görevli veya raporlu olanının ise, yerine, uzmanın bağlı bulunduğu daire başkanlığından diğer bir uzman geçici olarak komisyona katılmak üzere Üst Kurul Başkanlığı tarafından görevlendirilir.

İhale Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar alır. Komisyon üyeleri çekimser oy kullanamaz. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini, kararın altına yazarak imzalamak mecburiyetindedir. Komisyon başkan ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar.

Teminat

EK MADDE 3 - (Ek:RG-03/02/1999-23600)

Üst Kurulun, ulusal ve bölgesel kanal veya frekans tahsisini temi nen yapılacak sıralama ihalelerinde, tespit etmiş olduğu muhammen bedel miktarlarının tamamı teminat olarak alınır.

Yerel kanal veya frekans tahsisini temi nen yapılacak sıralama ihalelerinde ise hesap edilecek taban bedel miktarının tamamı teminat olarak alınır.

Muhammen bedel, emisyon noktalarına ait taban bedelleri ile ulusal, bölgesel ve yerel özellikleri de dikkate alınarak ulusal, bölgesel ve yerel ihaleler için Üst Kurulca ayrı ayrı belirlenir.

Teminat olarak, tedavüldeki Türk Parası, Hazine Müsteşarlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları, Devlet tahvilleri ve Hazine bonoları, Devlet ihalelerinde kabul edilen diğer değerli kağıtlar kabul edilebilir.

Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların yayın kuruluşları tarafından makbuz karşılığında İdareye yatırılması mecburi olup, bunlar ihale komisyonunca teslim alınamaz.

Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Yayın Kuruluşunun, ihaleye katılmaması, veya ihalenin üzerinde kalmaması hallerinde, alınan teminat, talebi üzerine iade edilir.

İhaleyi kazanan yayın kuruluşu öngörülen taahhütnameyi imzadan imtina ederse veya ihale sonucu tespit edilen lisans bedelini belirtilen süre içinde ödemezse alınan teminat idareye irat kaydedilir. Taahhütnamenin imzalanması ve noterlikçe onaylanması ve lisans bedelinin ödenmesi halinde alınan teminat yayın kuruluşuna iade edilir.

Açık Teklif Usulünün Uygulanması

EK MADDE 4 - (Ek:RG-03/02/1999-23600)

Bu Yönetmeliğe göre kanal veya frekans bandı tahsisini temi nen yapılacak sıralama ihaleleri, şartnamesinde belirtilen usul ve esaslara göre açık teklif usulü ile yapılır.

Bu usulde; ilanda belirtilen ihale saati gelince ihale komisyonu ihaleye katılmak için kuruluşlardan istenilen belgeleri ve alınacak teminatları inceler ve kimlerin ihaleye katılacağına karar verir. Bu karar komisyon başkanınca sözlü olarak duyurulur.

İhaleye katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler ihaleye katılanların önünde bir tutanakla tespit edilir. İhaleye giremeyecekler, ihale yerinden çıkartılır.

Kuruluşlar tekliflerini, teklif verme sırasına göre teklif kağıdına yazılı ve sözlü olarak beyan ederek verirler. İhaleye katılacaklar, bizzat veya yetkilileri ile temsil edileceklerinden posta ile yapılacak teklifler geçerli olmaz.

Birinci tekliflerden sonra kuruluşlar, ihale sonuçlanıncaya kadar aynı şekilde tekliflerini vermeye devam ederler.

İhaleden çekilenler, bu hususu teklif kağıdına yazarlar ve imzalayarak İhale Komisyonu Başkanına verirler. İhaleden çekilenlerin imzadan imtina etmesi halinde, bu durum komisyon tarafından bir tutanakla tespit edilir. İhaleden çekilmiş olanlar yeniden teklifte bulunamazlar.

Teklifler verildiği sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa, isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

İhalenin Onaylanması veya Feshi

EK MADDE 5 - (Ek:RG-03/02/1999-23600)

İhale Komisyonu, ihalelerin sonuçlarını 10 işgünü içerisinde Üst Kurulun onayına sunar, Üst Kurul, en geç 20 işgünü içerisinde ihalenin onaylanmasına ya da feshine karar verir. Durum, ihaleye iştirak eden kuruluşlara yazıyla bildirilir.

Lisans Bedeli Ödeme Süresi

EK MADDE 6 - (Ek:RG-03/02/1999-23600)

İhale sonucu esas alınarak hesaplanacak lisans bedeli, ihalenin onaylandığının yayın kuruluşuna tebliğinden itibaren 30 gün içinde ödenir. Bu süre içinde ödenmediği takdirde ayrıca tebligata mahal kalmadan tahsis edilen kanal veya frekans iptal edilir. İptal edilen bu kanal veya frekans tahsisi için yeniden ihale açılır.

Yayın Faaliyetine Son Verilecekler

EK MADDE 7 - (Ek:RG-03/02/1999-23600)

Bu Yönetmeliğe göre kendilerine yeterlilik belgesi verilmeyen; ek madde 4 e göre ihaleye giremeyen veya ihaleden çekilen, ihaleye katılıp da kanal veya frekans tahsisi yapılmayan veya yapılıp da lisans alamayan kuruluşların yayın faaliyetleri, Üst Kurul kararıyla derhal sona erdirilir.

İhale Yetkisi

EK MADDE 8 - (Ek:RG-03/02/1999-23600)

Üst Kurul, ihaleyi yapıp yapmamaya; ihalenin herhangi bir aşamasında ihaleyi durdurmaya ve yapılan ihaleyi feshetmeye yetkilidir.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

EK MADDE 9 - (Ek:RG-03/02/1999-23600)

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kanuna istinaden yürürlüğe konulan Üst Kurul yönetmelikleri ile diğer mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

Bu yönetmelikle düzenlenmiş hususlarda diğer yönetmeliklerin buna aykırı hükümleri uygulanmaz.

Yönetmeliğe Yapılan Atıflar

EK MADDE 10 - (Ek:RG-03/02/1999-23600)

Diğer Yönetmeliklerde Radyo ve Televizyon Yayın İzni ve Lisans Yönetmeliğine yapılan atıflar işbu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

EK MADDE 11 - (Ek:RG-22/01/2003-25001)

 1. (Danıştay 13. Dairesinin 24.05.2005 tarihli ve E.2005/5054, K.2005/2729 Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)
 2. (Danıştay 13. Dairesinin 24.05.2005 tarihli ve E.2005/5054, K.2005/2729 Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)
 3. (Danıştay 13. Dairesinin 24.05.2005 tarihli ve E.2005/5054, K.2005/2729 Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)
 4. (Danıştay 13. Dairesinin 24.05.2005 tarihli ve E.2005/5054, K.2005/2729 Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)
 5. (Danıştay 13. Dairesinin 24.05.2005 tarihli ve E.2005/5054, K.2005/2729 Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)

EK MADDE 12 - (Ek:RG-22/01/2003-25001)

Bir kuruluşun ulusal, bölgesel ve yerel lisans tiplerinden sadece birisiyle yayın yapmasına izin verilir. Lisans tipini değiştirmek isteyen kuruluş, yeni lisans tipinden yayına başlamasıyla birlikte, eski lisans tipinden feragat etmiş sayılır.

EK MADDE 13 - (Ek:RG-22/01/2003-25001)

İlk kez radyo ve/veya televizyon yayını yapmak üzere lisans müracaatı yapan kuruluşların;

 1. Müracaatları bu taleplere yönelik yapılacak ihalelere katılabilmelerini teminen, kabul edilir.
 2. Bu maksatla, dosyalarının tekemmül ettirilmesi sağlanır.
 3. (Danıştay 13. Dairesinin 24.05.2005 tarihli ve E.2005/5054, K.2005/2729 Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)

EK MADDE 14 - (Ek:RG-22/01/2003-25001)

Bir kuruluşun aynı yerleşim yerine yönelik birden fazla kanal/frekans kullanmasına izin verilmez. Böyle bir durum tespiti halinde Üst Kurul'ca uygun görülen kanal/frekanslar boşaltılır.

Geçici Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yayında bulunan radyo ve televizyon istasyonlarının yeri, kullandığı frekans kanalı, en yüksek yayın gücü (erp) ve yayın saatleri bir ay içinde Üst Kurula bildirilir.

GEÇİCİ MADDE 2  - Geçici 1 inci maddede konu edilen istasyonlardan bu Yönetmeliğin 14 üncü ve 28 inci maddesinde belirtilen teknik kurallara uymadığı Üst Kurul'un görevlendireceği uzmanlar tarafından saptananlar iki ay içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir; aksi takdirde bu istasyonların faaliyetlerine son verilir.

GEÇİCİ MADDE 3 - Yayın kuruluşları, Üst Kurul tarafından lisans başvurusu yapılmasına ilişkin genel duyurunun yapılmasını izleyen bir ay içinde bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak lisans için başvurmak zorundadırlar. Bu süre içinde başvuruda bulunulmayan kuruluşların istasyonları derhal kapatılır.

GEÇİCİ MADDE 4 - Lisans alan kuruluşların bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yayında bulunan, Geçici 1 inci maddeye göre Üst Kurula bildirilmiş olan ancak frekans plânlarına uymayan istasyonlarının faaliyetine, lisans almış ve frekans plânlarına uygun olarak yayın yapan başka istasyonlar üzerinde herhangi bir enterferans yaratmamak ve bildirilen yayın karakteristiklerinde kapsama ve etki alanını arttırıcı hiçbir değişiklik yapılmamak şartıyla lisans tarihinden itibaren altı ay süreyle izin verilebilir.

GEÇİCİ MADDE 5 - Şifreli yayın yapan televizyon kuruluşları, en geç 1 Ocak 1996 tarihi itibarıyla görüntüye eşlik eden ses kanalını da şifrelemek ve abonelerde bulunan kod çözücülerde gerekli değişikliği yapmak zorundadırlar.

GEÇİCİ MADDE 6 - (Ek:RG-22/01/2003-25001)
Lisans tipini değiştirmek isteyen kuruluşlardan, talep ettikleri lisans tipine göre Üst Kurulca belirlenen lisans avans ücreti alınır.

GEÇİCİ MADDE 7 - (Danıştay 13. Dairesinin 25/12/2007 tarihli ve 2006/1393 Esas, 2007/9330 Karar Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)

GEÇİCİ MADDE 8 -  (Danıştay 13. Dairesinin 25/12/2007 tarihli ve 2006/1393 Esas, 2007/9330 Karar Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)

GEÇİCİ MADDE 9 - (Danıştay 13. Dairesinin 25/12/2007 tarihli ve 2006/1393 Esas, 2007/9330 Karar Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)

GEÇİCİ MADDE 10 - (Danıştay 13. Dairesinin 25/12/2007 tarihli ve 2006/1393 Esas, 2007/9330 Karar Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)

YEDİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Yürürlük

Madde 41  - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 42  - Bu Yönetmelik hükümlerini Üst Kurul yürütür.