Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliği

Kategori: Makaleler | Okunma: 5599

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:
Resmi Gazete Tarihi: 26/08/2009
Resmi Gazete Sayısı: 27331

BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLA

Amaç ve kapsam

Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurumun radyo, televizyon ve diğer medya araçlarında yayınlanacak reklâmlarda, Kurum ile reklâm veren müşterilerin uyması gereken kurallara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır

Tanımlar

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

 1. Akanbant: Görsel ve içerik olarak ekranın 1/5 ini geçmeyecek oranda bir ürün veya hizmetin görüntülü olarak tanıtımını,
 2. Başkanlık: Reklâm-Tasarım-Tanıtım Dairesi Başkanlığını,
 3. Cıngıl: İçinde reklâmı yapılan ürünü tanıtan kelime veya kelimelerin bulunduğu müziği,
 4. İnternet reklam alanı (Banner): İnternet sayfaları üzerinde yer alan, bir ürün, hizmet veya kuruluşa ait, logo, marka veya sloganlı reklam alanını,
 5. Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,
 6. Müşteri: Reklâm veren gerçek ve tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarını,
 7. Reklâm: Bir ürünün, hizmetin, faaliyetin, kurumsal kimliğin sesli, görüntülü veya yazılı olarak tanıtımını,
 8. Reklâm jeneriği: Reklâm kuşağından önce açılan ve reklâm kuşağına girildiğini belirten sesli veya görsel uyarıyı,
 9. Sanal reklâm: Elektronik görüntü sistemlerinin kullanılması yoluyla televizyondaki görüntüye, gerçek mekânla bağlantılı olmayan, reklâm yerleştirilmesini,
 10. Sosyal amaçlı reklâm: Toplum yararlarını işleyen reklâm programını,
 11. Tanıtıcı reklâm: Reklâm kuşağı dışında, 90 saniyeyi aşmayacak şekilde, ürün, hizmet veya kuruluşun tanıtımını,
 12. Teleteks reklâmı: Teleteks yayınlarında yer alan reklâmları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM: YAYIN İLKELERİ, UYGULAMA ESASLARI VE YETKİLER

Reklâm yayın ilkeleri

Madde 4 - (1) Reklâm yayınlarında;

 1. 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda yer alan yayın ilke ve esasları ile Kurumun Genel Yayın Planındaki hükümlere,
 2. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/4/2003 tarihli ve 25082 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğe,

uyulur.

Uygulama esasları

Madde 5 - (1) Reklâm yayınlarında uygulanacak esaslar şunlardır:

 1. Kurum, gerektiğinde reklâm kabul etmeyebilir. Kabul ettiği reklâmın yayınını durdurabilir veya yayından kaldırabilir. Bu hallerde durumu gerekçeleriyle birlikte müşteriye bildirir.
 2. Kurum, reklâm sürelerinin bir bölümünü ya da tamamını Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Satış Yönetmeliği'ndeki usul ve esaslar uygulanmak suretiyle satabilir.
 3. Reklâmların biçimi ve sunuluşu ile yerleştirilmesi 3984 sayılı Kanunun 20 ve 21 inci maddelerindeki düzenleme dikkate alınmak suretiyle yapılır.
 4. Reklâmlar, diğer yayınlardan açıkça ve kolaylıkla ayırt edilecek şekilde, başında ve sonunda yazılı, sesli veya görüntülü olarak anons ya da jenerik kullanılmak suretiyle yayınlanır.
 5. Reklâmlarda marka tescili, patent ve telif haklarıyla ilgili belgelerin temini ve bunlardan doğacak sorumluluklar müşteriye aittir.
 6. Reklâmlarda garanti, teminat veya aynı anlamı taşıyan başka sözler kullanıldığı takdirde, bu hususlarla ilgili belgelerin ibrazı şarttır.
 7. Reçete ile satışına izin verilen ilaçlar, alkollü içkiler, sigara ve tütünler, yapımı, sağlığı koruma standartlarına uymayan gıda maddeleri, eş bulma veya mektuplaşma kuruluşlarının hizmetleri ile benzeri ürün ve hizmetlerin reklâmı kabul edilemez.
 8. Özel eğitim ve öğretim kurumlarının yaptıkları eğitim ve öğretimle ilgili olarak bu kurumların adını, adresini, ücretini, konusunu, programını, kurs ve öğretim devrelerini belirten reklâmlar yalnız radyo yayınlarında yer alabilir. Televizyon da ise kurum adı verilmeden kitap, dergi ve basılı yayınlarının reklâmları yapılabilir.

Süre ve ücret tespiti ile yetki limitleri

Madde 6 - (1) Reklamların türleri, yayın saatleri, başvuru yöntemleri ve kullanılacak tip formları, kategori fiyatları ve rating bazlı birim saniye ücretlerinin tespiti, her türlü indirim oranları, verilecek ajans komisyonu, risturn oranları, satış şartları, ödeme şekli ve süresi, teminat alınıp alınmayacağı ve alınacaksa teminat miktarı, belli büyüklükte ve/veya kampanya şeklindeki reklam satışlarında uygulanacak ücret ile promosyon reklam süreleri, yayın yer ve saatleri Genel Müdür tarafından tespit edilir.

(2) Reklâm tarifeleri Kurumun internet sitesinde yayınlanır. Ayrıca ajanslara ve reklâm verenlere elektronik posta yoluyla bildirilir.

(3) Reklâm sözleşmelerinde imza yetkileri Genel Müdür tarafından belirlenir.

Yabancı dillerde yayınlanacak reklâmlar

Madde 7 - (1) Kurumun yurt dışına yönelik yayın yapan radyo istasyonları ve televizyon kanalları, internet, internet tv, mobil tv ile teleteks yayınlarında, yayının yöneldiği ülkelerin ve milletlerin özelliklerine göre yabancı dillerde reklâm yayını yapılabilir.

(2) Farklı dil ve lehçelerle yayın yapan kanallar içinde o dil ve lehçede reklâm yapılabilir. Bu tür reklâmlar sadece ait olduğu kanalda yayınlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

Düzenleme yetkisi

Madde 8 - (1) Kurum, bu Yönetmeliğin uygulama esaslarına ilişkin alt düzenleme yayımlayabilir.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

Madde 9 - (1) 17/4/1993 tarih ve 21555 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici hükümler

Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başlatılmış olan iş ve işlemler, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılan "Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliği" hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.